Actievoorwaarden Argeta – Winactie Argeta 2023 – Nederland

Deze actievoorwaarden (hierna: “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de door Atlantic Droga Kolinska d.o.o., Kolinska ulica 1, 1000 Ljubljana, Slovenië (hierna: de “Organisator”) georganiseerde tijdelijke promotionele actie ‘Winactie Argeta 2023’  (hierna: de “Actie”) in Nederland. De inhoud van de actie en deze actievoorwaarden zijn op elk moment te raadplegen op win.argeta.com (hierna: de “Actiewebsite”).

Artikel 1 Algemeen
 • Deze Actie loopt van 10 mei 2023 tot en met 17 juli 2023, 23:59 uur en staat open voor inwoners van Nederland vanaf 18 jaar.
 • Door deel te nemen aan de Actie, verklaren deelnemers zich akkoord met deze Actievoorwaarden. Deelname aan de Actie en daardoor de acceptatie van deze Actievoorwaarden is verplicht om kans te maken op één van de prijzen.
 • Om deel te nemen aan deze Actie, dienen deelnemers hun persoonlijke gegevens in te vullen op de Actiewebsite.
 • Een deelnemer kan één keer deelnemen. Elke deelnemer kan maximaal één prijs winnen. Er is maximaal één winnaar per uniek e-mailadres en per IP-adres. Er is maximaal één winnaar per gezin, woonachtig op hetzelfde adres in Nederland.
 • Inzendingen die niet in overeenstemming met de huidige voorwaarden zijn ingediend, worden gediskwalificeerd en mogen niet deelnemen aan de Actie.
 • Medewerkers van Organisator en iedereen die direct of indirect bij de organisatie van de Actie betrokken is, alsmede hun naaste familieleden, zijn uitgesloten van deelname aan de Actie.
Artikel 2 Actie: Winactie Argeta 2023

 1. Deelname
  • Om deel te nemen aan deze actie dienen deelnemers een aantal vragen te beantwoorden gedurende de actieperiode van 10 mei 2023 tot 17 juli 2023.:
   1. Eet u wel eens hartige broodspreads?
    Bijv. paté, leverpastei, sandwichspread, groentespread etc.
    a) JA — Naar vraag 2
    b) NEE — Naar vraag 3
   2. Is er iets wat u mist in het aanbod van hartige broodspreads?
    Meerdere antwoorden mogelijk
    a) Vegan spread
    b) Groente spreads
    c) Vlees spreads van hoogwaardige kwaliteit
    d) Vis spreads
    e) Meer vetarme/light spreads
    f) Spreads zonder vlees
    g) Eiwitrijke spreads
    h) Spreads voor kinderen
    i) Meer variaties en smaken
    j) Anders, namelijk: _____________________________
    k) Ik mis niets

    Naar vraag 4
   3. Waarom eet u geen hartige broodspreads? – ga naar vraag 7
   4. Eet u weleens Argeta spread?
    a) JA — Naar vraag 5         
    b) NEE — Naar vraag 6
   5. Wat is volgens u het meest vergelijkbare product in Nederland met Argeta? – Naar vraag 7

    Argeta is de nummer 1 vlees en vis spread in Europa. Ons assortiment bestaat uit verschillende vlees-, kip-, vis- en vegan broodspreads. Wij gebruiken alleen zorgvuldig geselecteerd vlees, kip, vis en groenten met 100% natuurlijke kruiden en plantaardige oliën. Zo vormen onze producten een voedzame toevoeging aan uw maaltijd waar u zorgeloos van kunt genieten.
   6. Zou u de producten van Argeta overwegen als broodbeleg? Waarom wel, of waarom niet?
    Naar vraag 7
   7. Mogen we u vragen wat uw land van herkomst is?
    • Deelnemers kunnen zich ook aanmelden door de QR-code te scannen op het promotiemateriaal in de winkel. Na het scannen wordt de website geopend in de mobiele telefoonbrowser. Deelnemers doen pas mee met de Actie door akkoord te gaan met de actievoorwaarden en de vereiste vragen en gegevens in te vullen.
    • Deelnemers dienen ten behoeve van deelname antwoord te geven op de bovenstaande vragen en hun volledige naam en e-mailadres in te vullen op de Actiewebsite.
    • Na het invullen van de vragen en gegevens dingt de deelnemer mee naar het winnen van één van de prijzen.
    • Een deelnemer kan één keer deelnemen. Elke deelnemer kan maximaal één prijs winnen. Er is maximaal één winnaar per uniek e-mailadres. Er is maximaal één winnaar per gezin, woonachtig op hetzelfde adres in Nederland.
    • Deze Actie geeft deelnemers de mogelijkheid om één van de volgende prijzen te winnen: SMEG Broodrooster t.w.v. € 149,-
    • Er zijn geen kosten aan deelname verbonden.
 2. Prijzen
  • Organisator stelt de volgende prijzen beschikbaar:
   • 3 x SMEG Broodrooster t.w.v. € 149,-
  • Deelnemers maken van 10 mei 2023 tot en met 17 juli 2023 kans op één van de prijzen.
  • Er zal 1 winnaarstrekking zijn op 18 juli 2023. De trekking van de winnaars wordt via een geautomatiseerd en onafhankelijk systeem uitgevoerd en geschiedt op willekeurige en onpartijdige basis.
  • Bij de trekking worden er winnaars geselecteerd uit de deelnames die zich hebben ingeschreven gedurende de Actieperiode.
  • De prijswinnaars worden op 18 juli 2023 op de hoogte gebracht middels een e-mailbericht op het doorgegeven e-mailadres dat zij hebben ingevuld op het formulier.
  • Prijswinnaars dienen zich binnen 72 uur op verzoek van Organisator te legitimeren (bijv. een rijbewijs).
  • Tevens zal een leeftijdsverificatie plaatsvinden. Bij enige vorm van twijfel of bij het niet (tijdig) kunnen zorgen voor het juiste bewijs, behoudt Organisator zich het recht voor om zonder opgave van reden en zonder melding vooraf deelnemers en/of winnaars van verdere deelname te diskwalificeren / uit te sluiten en vervalt het recht met betrekking tot de prijs.
  • Als de winnaar binnen 5 werkdagen geen contact heeft opgenomen nadat hij op de hoogte is gesteld van zijn overwinning, wordt er nog eenmaal contact per mail gezocht. De winnaar krijgt nogmaals de kans om zich binnen een periode van 3 werkdagen te melden en zo nodig te legitimeren. Na afloop van deze periode wordt hij uitgesloten als winnaar van de Actie en selecteert Organisator een of meerdere andere winnaars.
  • Let op: Door deelname aan deze Actie verklaart de winnaar te zullen meewerken aan eventuele promotionele activiteiten in het kader van deze actie en de prijsuitreiking daarvan. Organisator zal in dit kader eventueel additionele afspraken met de deelnemer overeenkomen (gebruik van foto en naam van de winnaar, onder meer maar niet uitsluitend in reclame-uitingen op internet en op social media).
  • Over de uitslag van de Actie zal niet worden gecorrespondeerd, met uitzondering van het bekendmaken van de winnaars.
  • De prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld.
  • De prijzen kunnen in beginsel niet worden geruild of overgedragen worden aan derden.
  • De Organisator draagt zorg voor afdracht van eventueel verschuldigde kansspelbelasting over de prijs.
  • Organisator zal de gegevens van de deelnemers uitsluitend gebruiken voor de uitvoering van de Actie en de daaruit voortvloeiende commerciële mailings die hieraan verbonden zijn, mits de deelnemer hier expliciet toestemming voor geeft.
  • Organisator is verantwoordelijk voor de prijzen in het kader van deze promotie en vrijwaart derde partijen voor aanspraken van winnaars of betrokken derden met betrekking tot klachten en letsel. Indien een winnaar de prijs en de voorwaarden waaronder die worden uitgekeerd niet zou accepteren dan behoudt Organisator zich het recht voor om de prijs niet uit te keren.
  • Organisator, en de door haar ingeschakelde partij, draagt zorg voor de afhandeling van de prijzen. Indien de winnaar hierover een vraag, opmerking of klacht over heeft, kan men contact opnemen met de door haar ingeschakelde partij genaamd
   Food United Benelux B.V. via [email protected]
Artikel 3 Aansprakelijkheid en persoonsgegevens

 1. Aansprakelijkheid
  De Organisator kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door: a. gederfde inkomsten; b. de opgave van verkeerde of onvolledige gegevens door een deelnemer; of c. storingen in netwerk, hardware of software die resulteert in beperkte, vertraagde of verloren gegane gegevens.

  Organisator en alle door haar ingeschakelde derden zijn niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade of letsel als gevolg van (deelname aan) deze actie of de inzet van de uitgekeerde prijzen.

  Organisator is niet aansprakelijk voor verliezen, vertragingen of technische defecten veroorzaakt door derden zoals telecom-operatoren, TNT Post of door netwerk,-, computerhardware- of softwarestoringen van welke aard dan ook die foutmeldingen, beperkte, vertraagde of het verlies van inzendingen of willekeurig toekennen van prijzen en levering tot gevolg hebben. Ook kan zij niet verantwoordelijk gesteld worden voor vergissingen in het drukwerk.

  Organisator is tevens niet aansprakelijk voor onder andere onvolledigheid of onleesbaarheid van de promotiematerialen op de winkelvloer.

  Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het staken of onderbreken van de Actie als gevolg van technische of andere problemen die buiten de invloedssfeer van Organisator valt.

  Ondanks de grootst mogelijke zorg die de Organisator aan de Actie en het beheer van deze website besteedt, zou het onverhoopt kunnen zijn dat de informatie onvolledig of onjuist is. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige (gevolg)schade, veroorzaakt door technische of redactionele fouten of nalatigheden die op de website voorkomen, noch voor eventuele (gevolg)schade die het resultaat is van het gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze website of de links naar websites van derden, steeds tenzij in geval van opzet of grove schuld van de Organisator.

  De website van de Actie is gecontroleerd op aanwezigheid van bekende computervirussen en is getest op meerdere computersystemen. Een garantie op de afwezigheid van computervirussen kan echter nimmer worden gegeven. De Organisator is niet aansprakelijk voor programmatuur van derden zoals software-drivers en browser-plugins.

  Elke deelnemer moet alle nodige maatregelen nemen om zijn eigen gegevens en/of de softwareprogramma’s op zijn informatica-uitrusting en/of zijn site, te beveiligen tegen om het even welke aantasting. De verbinding met de Actiewebsite en de deelname aan deze Actie vallen onder de volledige verantwoordelijkheid van de deelnemers. In geen geval kan de deelnemer een klacht indienen tegen de Organisator voor de kosten die verbonden zijn aan de deelname. Georganiseerde deelnames en/of collectieve deelnames aan de wedstrijd zullen als onredelijk worden beschouwd en zullen vervolgens automatisch uitgesloten worden van deelname.

  De Organisator van de Actie is niet verantwoordelijk voor onjuist gebruik van deze website. Personen die misbruik maken van deze website, zullen zo nodig worden doorgegeven aan de autoriteiten.
 1. Persoonsgegevens
  De door de deelnemer(s) in verband met deze Actie verstrekte persoonsgegevens worden verzameld en opgenomen in een gegevensbestand. Alleen de gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Actie worden door de Organisator verzameld. De gegevens van de winnaars van de prijzen worden binnen drie maanden verwijderd, nadat zij hun prijs in ontvangst hebben genomen.

Artikel 4 Rechten Atlantic Droga Kolinska
 • Organisator behoudt zich te allen tijde het recht voor om deelnemers, om haar moverende redenen, van deelname uit te sluiten en om een prijs niet te verstrekken indien er op enige wijze in strijd wordt gehandeld met de voorwaarden of enige wettelijke toepasselijke bepaling, in het bijzonder indien Organisator fraude door de deelnemer vermoedt of indien Organisator de originele actieverpakking niet binnen twee (2) weken van de deelnemer ontvangen heeft indien Organisator daarom heeft verzocht. De deelnemer kan in die gevallen geen aanspraak op enige (schade)vergoeding maken.
Artikel 5 Correspondentie
 • Op deze winactie voor Nederlandse deelnemers is de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014 van toepassing, de Organisator handelt in overeenstemming met deze Gedragscode.
 • Vragen, opmerkingen of klachten over deze promotionele actie kunnen worden ingediend via [email protected]
 • De deelnemer ontvangt daarna binnen redelijke termijn een inhoudelijke reactie.
Artikel 6 Gebruikersvoorwaarden
 • Op de Actie is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde burgerlijke rechter te Utrecht in Nederland.
 • Organisator heeft te allen tijde en zonder opgaaf van reden en zonder melding vooraf het recht de Actie te (laten) beëindigen en prijzen en/of actievoorwaarden te (laten) wijzigen. Bij aanpassing van de actievoorwaarden zal de aangepaste versie zo snel mogelijk op de Actiewebsite worden geplaatst. Voor zover in deze Actievoorwaarden bepaalde zaken niet zijn voorzien, zal Organisator over deze gevallen beslissen.
Artikel 7 Gegevens

 1. Deelnemers aan de actie zijn verplicht gevraagde persoonlijke gegevens correct, up-to-date en volledig in te voeren.
 2. Deelnemers die onjuiste gegevens opgeven komen niet in aanmerking voor toekenning van de prijs en kunnen door de organisatie worden uitgesloten van deelname.
 3. De persoonlijke gegevens dienen puur ter verificatie van en communicatie met de winnaars en zullen niet zonder toestemming voor commerciële doeleinden worden ingezet.
  Bekijk hier het privacybeleid: https://www.argeta.com/nl/wettelijke-kennisgeving/

Voor het laatst herzien op 24-04-2023