Informacje prawne

Prawa autorskie

Wszelkie treści publikowane na stronie Argeta stanowią własność ATLANTIC DROGA KOLINSKA d.o.o. i w zakresie dopuszczalnym przez prawo podlegają prawom autorskim i innym formom ochrony własności intelektualnej.

Treści (tekst, zdjęcia, logotypy itp.) zamieszczone na niniejszej stronie internetowej mogą być wykorzystywane wyłącznie do celów niekomercyjnych, a ich zmienianie, kopiowanie, powielanie, ponowne publikowanie, przesyłanie pocztą elektroniczną lub rozpowszechnianie na wszelkie inne sposoby w celach komercyjnych bez wyraźnej pisemnej zgody firmy ATLANTIC DROGA KOLINSKA d.o.o. jest zabronione.

Wszelkie reprodukcje lub kopie treści zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej muszą także obejmować wszystkie opublikowane odniesienia do praw autorskich, inne oznaczenia własności intelektualnej bądź oznaczenia dotyczące innych praw (oznaczenie © 2015 ATLANTIC DROGA KOLINSKA d.o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. ATLANTIC DROGA KOLINSKA d.o.o. jest członkiem Atlantic Grupa).

Znaki towarowe i usługowe zamieszczone na niniejszej stronie są zarejestrowanymi znakami towarowymi, których właścicielem jest lub na które licencji udziela ATLANTIC DROGA KOLINSKA d.o.o. (dalej zwana także Firmą) bądź jej jednostki zależne. Wykorzystywanie tych znaków towarowych jest wyraźnie zabronione z wyjątkiem przypadków opisanych na niniejszej stronie.

Polityka prywatności

ATLANTIC DROGA KOLINSKA d.o.o. (dalej: Firma) jest częścią Atlantic Grupa, w której obowiązują wysokie standardy zarządzania i przejrzystości dokonywanych operacji, oznaczające odpowiedzialne, zgodne z prawem i oparte na zasadach etyki działania wszystkich podmiotów prawnych Atlantic Grupa, jednocześnie dotyczące poszanowania prywatności i ochrony danych osobowych.

Uwzględniając wspomniane standardy, Firma, jako jednostka odpowiedzialna za zarządzanie przetwarzaniem danych w Atlantic Grupa, gromadzi i przetwarza dane osobowe w sposób zgodny z prawem, uczciwy i przejrzysty, zgodnie z obowiązującymi przepisami, i wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne mające na celu ochronę danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem i niewłaściwym wykorzystywaniem.

Firma ma świadomość, iż ochrona danych osobowych jest ważna zarówno dla naszych klientów, jak i dla innych osób. Z tego powodu pragniemy poinformować Państwa, jakie dane osobowe gromadzimy, w jaki sposób nimi zarządzamy i jak je zabezpieczamy.

Cel, zakres i podstawa prawna przetwarzania

Dane osobowe gromadzone są w celach szczególnych, wyraźnych i zgodnych z prawem, w koniecznym zakresie i w sposób dostosowany do tych celów.

Firma gromadzi i przetwarza dane osobowe wyłącznie w przypadkach dozwolonych przez prawo, gdy:

  • przetwarzanie jest konieczne w celu wypełnienia obowiązków prawnych;
  • dana osoba wyraża zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych;
  • przetwarzanie jest konieczne w celu realizacji umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, bądź wdrożenia pewnych środków na wniosek takiej osoby przed zawarciem umowy;
  • przetwarzanie jest niezbędne w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą bądź innej osoby fizycznej;
  • przetwarzanie konieczne jest w celu ochrony interesów prawnych Firmy bądź firm stowarzyszonych.

Gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych

Dane osobowe to informacje pozwalające na bezpośrednią lub pośrednią identyfikację danej osoby. Obejmują one na przykład imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres IP lub adres pocztowy.

Firma nie gromadzi danych osobowych z wyjątkiem sytuacji, gdy dane takie zostaną wyraźnie przekazane przez daną osobę (np. w przypadku zapytania o produkty lub usługi, zawierania umowy lub wnioskowania o podjęcie pewnych działań przed jej zawarciem, dołączenia do programu lojalnościowego, subskrypcji elektronicznych newsletterów, uczestnictwa w ankietach, konkursach i grach z nagrodami, zamawiania próbek lub broszur, wnioskowania o datki bądź próśb o udzielenie informacji, przesyłania CV lub dokumentów w ramach przetargu otwartego bądź zgłaszania swojej kandydatury do pracy, jak również zatrudnienia w naszej Firmie itp.).

Dane osobowe gromadzimy, przechowujemy, wykorzystujemy lub przekazujemy w zakresie, pod względem treści i czasu, koniecznym do załatwienia danej sprawy, np. udzielenia odpowiedzi na zapytania, spełnienia próśb, powiadomienia o produktach lub wynikach konkursu lub gry z nagrodami, spełnienia zobowiązań wynikających z umowy bądź wykonania pilnych czynności przed jej zawarciem, lub w celu wypełnienia innych zgodnych z prawem zobowiązań. Wobec powyższego, co pewien czas Firma jest zobowiązana do przesyłania danych osobowych do innych firm należących do Atlantic Grupa i powiązanych spółek lub zewnętrznych dostawców usług w celu dalszego przetwarzania. Usługi świadczone przez dostawców zewnętrznych to np. obsługa centrów telefonicznych, dystrybucja towarów lub materiałów reklamowych bądź organizacja i przeprowadzanie gier z nagrodami. Firma wymaga, aby podmioty takie przyjęły obowiązujące zasady, postępowały zgodnie z naszymi wytycznymi oraz wewnętrznymi zasadami naszej Firmy dotyczącymi ochrony danych osobowych, oraz podjęły odpowiednie działania organizacyjne i techniczne w celu zagwarantowania takiej ochrony. Z powyższych powodów, Państwa dane osobowe muszą zostać przekazane do innych krajów Unii Europejskiej lub krajów do niej nienależących. Firma zobowiązuje się zagwarantować, aby przekazywanie takie było w pełni zgodne z prawem oraz wykorzystać wszelkie dostępne i odpowiednie środki ochrony danych osobowych.

Firma gwarantuje, że Państwa dane osobowe nie będą stanowiły przedmiotu sprzedaży żadnym podmiotom oraz że nie będą przekazywane ani użyczane stronom trzecim, jeżeli nie będzie to warunkiem spełnienia określonego celu, do którego dane zostały nam przekazane, jak również, że Państwa dane osobowe nie będą przekazywane nieuprawnionym odbiorcom.

Istnieje prawdopodobieństwo, że Państwa dane osobowe będą musiały zostać ujawnione funkcjonariuszowi publicznemu, jeżeli takie będą wymogi prawa lub innych wiążących przepisów.

Zgromadzone dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, w jakich zostały zgromadzone lub do zakończenia okresu wyszczególnionego w odpowiednich przepisach.

Wykorzystywanie danych osobowych w celach reklamowych i marketingowych

Dane osobowe wykorzystywane w celach reklamowych i marketingowych zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych będą przechowywane i wykorzystywane w tych celach, np. do wysyłania elektronicznych powiadomień, próbek produktów, zaproszeń do udziału w konkursach i grach z nagrodami wysyłanych pocztą elektroniczną lub standardową bądź poprzez inny zaakceptowany przez Państwa kanał komunikacji.

Jeżeli dane osobowe wykorzystywane są do wysyłania materiałów reklamowych i promocyjnych dostosowanych do Państwa indywidualnych preferencji w celu utworzenia i prowadzenia profilu użytkownika, zostaną Państwo powiadomieni o takim zamiarze z wyprzedzeniem, czyli przed wysłaniem takich materiałów reklamowych i promocyjnych. Tego rodzaju przetwarzanie danych zostanie poprzedzone szczegółową i wyraźną prośbą o wyrażenie świadomej zgody.

Państwa dane będziemy również wykorzystywać do analizy i poprawy skuteczności naszych serwisów online, reklam, marketingu, badań rynku oraz operacji sprzedażowych w formie ankiet lub innych kwestionariuszy lub w sposób gwarantujący, że Państwa dane osobowe nie są powiązane z imieniem i nazwiskiem ani podane w formie pozwalającej na identyfikację określonej osoby.

Wykonywanie praw przysługujących jednostce

Przysługuje Państwu prawo do zażądania od nas w dowolnym momencie informacji dotyczących Państwa przetwarzanych danych osobowych lub żądania ich poprawy, rezygnacji z ich wykorzystywania, ich usunięcia, wycofania zgody na wszystkie lub wybrane cele przetwarzania (z wyjątkiem sytuacji, w których nie jest to możliwe, np. gdy dane przetwarzane są do celów statystycznych i na ich podstawie nie jest możliwe zidentyfikowanie osoby), nieudzielenia zgody na przekazywanie danych do innych centrów przetwarzania zgodnie z pewnymi warunkami prawnymi oraz do rezygnacji z subskrypcji naszych materiałów informacyjnych i promocyjnych.

Sprzeciw wobec wykorzystywania danych osobowych można również zgłosić w sytuacjach, w których działamy we własnym prawnym interesie, w szczególności w przypadku wykorzystywania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Ze swej strony uczynimy wszystko, co możliwe i racjonalne, aby zapewnić prawidłowy przebieg rejestrowania udostępnionych przez Państwa danych osobowych. Odpowiedzialność za dokładność danych spoczywa również na Państwu, prosimy więc o ich regularne i punktualne aktualizowanie bądź przesyłanie do nas próśb o wprowadzenie zmian lub poprawek.

W celu wykonywania swoich praw i obowiązków związanych z wykorzystywaniem danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub zwykłej, pisząc na adres podany na stronie, wysyłając wiadomość na adres e-mail: [email protected], bądź postępując wg wytycznych zamieszczonych w otrzymanych materiałach promocyjnych.

Po nawiązaniu z Państwem kontaktu i otrzymaniu tego rodzaju prośby poczynimy odpowiednie starania mające na celu potwierdzenie Państwa tożsamości i zapobieżenie nieuprawnionemu przetwarzaniu danych osobowych.

Czynności, których dotyczyć będzie Państwa prośba będziemy wykonywać w odpowiednim okresie, jednak nie później niż 30 dni od jej otrzymania, przesyłając Państwu odpowiednie konieczne powiadomienia. Wszystkie te czynności będą przebiegać w sposób zgodny z prawem.

Dzieci

Zgodnie z przyjętą zasadą nie gromadzimy danych dotyczących dzieci. W przypadku stwierdzenia, że dane takie zostały nam przekazane bez zgody rodziców lub opiekunów prawnych, niezwłocznie je usuniemy. Będziemy stosować się do zaleceń rodziców lub opiekunów prawnych danej osoby małoletniej.

Jeżeli jednak zaistnieje możliwość gromadzenia danych dotyczących dzieci, których wiek wymaga zgody rodziców na przetwarzanie ich danych osobowych, udzielimy odpowiednich informacji i podejmiemy czynności mające na celu upewnienie się, czy rodzice lub opiekunowie prawni udzielili odpowiedniej zgody.

Bezpieczeństwo danych

Wdrożyliśmy techniczne i organizacyjne środki zapobiegające utracie danych, ich modyfikacji, przywłaszczeniu lub dostępowi nieuprawnionych stron trzecich lub jakiemukolwiek nieuprawnionemu przetwarzaniu. Dostęp do Państwa danych osobowych posiadają wyłącznie pracownicy, którym informacje te są potrzebne do udzielania informacji dotyczących naszych usług lub odpowiadania na Państwa zapytania. Przez cały czas poszerzamy wiedzę naszych pracowników w zakresie znaczenia poufności danych i zachowywania ich prywatnego charakteru i bezpieczeństwa. Gromadzimy wyłącznie dane potrzebne do realizacji określonego celu związanego z przetwarzaniem. Dane przechowywane są przez okres konieczny lub wymagany przez prawo.

Na naszej stronie internetowej możemy od czasu do czasu zamieszczać łącza do innych stron lub portali, możemy także zamieszczać odnośniki do portali społecznościowych umożliwiające udostępnianie danych osobowych. Zalecamy, aby w każdym przypadku w pierwszej kolejności zapoznać się z zasadami ochrony danych osobowych przez te strony, portale społecznościowe lub operatorów oraz środkami wykorzystywanymi do takiej ochrony, mogą one bowiem różnić się od naszych zasad i przyjętych środków, i nie możemy być w związku z tym pociągani do odpowiedzialności.

Ograniczenie odpowiedzialności

Stosując metody o charakterze technicznym, organizacyjnym i personalnym związane z ochroną danych osobowych przed przypadkowym lub celowym niewłaściwym wykorzystaniem, zniszczeniem, utratą, nieuprawnioną modyfikacją lub dostępem, nie możemy zagwarantować, że pewne gromadzone przez nas dane osobowe, mimo niniejszych zapisów o ochronie prywatności, nie zostaną przypadkowo ujawnione.

W maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo, nie przyjmujemy odpowiedzialności za szkody poniesione przez użytkowników lub strony trzecie na skutek przypadkowego ujawnienia danych osobowych.

Ponieważ nie posiadamy kontroli nad danymi osobowymi wykorzystywanymi do uzyskiwania dostępu do innych stron internetowych i korzystania z nich oraz danymi przekazywanymi bezpośrednio stronom trzecim (np. w ramach uczestnictwa w wydarzeniach sponsorowanych), w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo nie przyjmujemy odpowiedzialności za straty ponoszone przez Państwa lub strony trzecie w związku z ujawnianiem danych osobowych.

Aktualizacje i zmiany

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian lub aktualizowania części niniejszego regulaminu w dowolnym momencie i bez wcześniejszego powiadomienia. Zachęcamy do regularnego odwiedzania naszej strony internetowej w celu uzyskiwania informacji o zmianach lub aktualizacjach niniejszego regulaminu. Data wejścia w życie najnowszej wersji regulaminu zostanie podana do wiadomości.

Ostatnia zmiana niniejszego regulaminu miała miejsce 4.2.2020.