Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni Aktivaciji »Zelenjavna terapija«

1. Splošne določbe

1.1. Ta pravila in pogoji nagradne aktivacije (Pravila in Pogoji sodelovanja) določajo način in pogoje, pod katerimi bo potekala aktivacija »Zelenjavna terapija« (v nadaljevanju Aktivacija).

1.2. Organizator nagradne Aktivacije »Zelenjavna terapija« je Atlantic Droga Kolinska, Živilska industrija, d.o.o., Kolinska ulica 1, 1000 Ljubljana, matična št. 2114011000 (v nadaljevanju: Organizator). Podporo pri izvedbi Organizatorju zagotavlja agencija PM, poslovni mediji, d.o.o., Igriška 5, 1000 Ljubljana, matična št. 2146215000 (v nadaljevanju: Agencija).

1.3. Nagradna Aktivacija je organizirana in se izvaja z namenom:

  • promocije Organizatorja in njegovih dejavnosti, izdelkov in ponudb s številnimi promocijskimi in marketinškimi vsebinami in dejavnostmi, vključno s pošiljanjem novic in drugih informacij o aktualnostih Organizatorja (kot so informativne ponudbe, obvestila o promocijah, novi izdelki, nagradne igre, natečaji in druge marketinške aktivnosti), ter občasno izvedbo splošne nepersonalizirane (anonimne) analize in statistične obdelave zbranih podatkov z namenom nadaljnjega izboljšanja storitev Organizatorja, njegovih spletnih strani ter drugih oblik informiranja (SMS, telefonsko, na naslov prebivališča …);
  • promocije in postavitve izdelkov Argeta na prodajnih mestih

1.4. Aktivacija bo potekala v obdobju od 13. 10. 2023 do 30.11. 2023. »Zelenjavna terapija« bo na spletni strani veggie-therapy.argeta.com in ob smiselnem strinjanju s temi Pravili in Pogoji sodelovanja,  posameznikom na voljo tudi po poteku omenjenega obdobja
trajanja Aktivacije, vendar brez možnosti osvojitve Nagrade. 

1.5. Aktivacija bo potekala preko spletnega mesta veggie-therapy.argeta.com.

1.6. Za vsa vprašanja v zvezi z nagradno Aktivacijo se obrnite na e-poštni naslov [email protected].

2. Udeleženci

2.1. V Aktivaciji smejo sodelovati vsi polnoletni posamezniki, ki imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in davčno številko v Republiki Sloveniji in ki bodo v času od 13. 10. 2023 do vključno 30. 11. 2023 do 23:59 upoštevali navodila ter pogoje za sodelovanje v Aktivaciji, ki so opredeljena v nadaljevanju (v nadaljevanju: Udeleženec).

2.2. V Aktivaciji ne smejo sodelovati zaposleni pri Organizatorju ali Agenciji ter njihovi ožji družinski člani (zakonec, izvenzakonski partner, starši, otroci) in druge osebe, ki kakorkoli neposredno sodelujejo pri izvedbi Aktivacije.

2.3. Za potrebe izvedbe Aktivacije in izpolnitve namena, ki je organiziran v skladu s Pravili in Pogoji sodelovanja, bo Udeleženec Organizatorju predložil sledeče podatke: ime in elektronska pošta. V kolikor bo Udeleženec tudi nagrajenec, pa bo za potrebe podelitve nagrade Organizatorju predložil podatke, opredeljene v točki 7.2. teh Pravil in Pogojev sodelovanja.

2.4. Udeležba v Aktivaciji je prostovoljna in brezplačna.

3. Pravila in pogoji sodelovanja

3.1. Pred prijavo v Aktivacijo se Udeleženec zaveže seznaniti s Pravili in Pogoji sodelovanja, ki so objavljeni na https://www.argeta.com/pravila-in-pogoji-sodelovanja-v-nagradni-aktivaciji-zelenjavna-terapija-3/.

3.2. Za sodelovanje v Aktivaciji mora Udeleženec izpolniti nalogo Aktivacije, tako da na spletnem mestu veggie-therapy.argeta.com odda domiselno in zanimivo zgodbo ali izkušnjo, ki ga je v življenju zaznamovala v odnosu do zelenjave (v nadaljevanju Zgodba), ter vnese ime in svoj e-naslov. Udeleženci smejo sodelovati izključno v svojem imenu, s svojo Zgodbo in svojim e-naslovom.

3.3. Z oddajo Zgodbe v skladu s točko 3.2. Udeleženec soglaša s sodelovanjem v Aktivaciji, temi Pravili in Pogoji sodelovanja, ter Organizatorju izrecno dovoljuje uporabo, vključno z objavo Zgodbe Udeleženca, skupaj z imenom Udeleženca tako za potrebe izvedbe Aktivacije predvsem na strani veggie-therapy.argeta.com kot tudi zaradi morebitne objave nagrajencev.

3.4. Oddana Zgodba bo posredovana Organizatorju v potrditev. Po potrditvi Udeleženec prejme elektronsko sporočilo, da je njegova Zgodba potrjena in pripravljena na spletnem mestu za deljenje.

3.5. Ne glede na navedeno Zgodba, ki bo po mnenju Organizatorja žaljiva, neprimerna, nezanimiva, preveč podobna ostalim, neoriginalna, drugače nezakonita in/ali namenjena oglaševanju izdelkov, ki jih Organizator šteje za konkurenčne proizvodi blagovne znamke Argeta, ne bo objavljena na spletnem mestu veggie-therapy.argeta.com in ne bo upoštevana v Aktivaciji.

3.6. Udeleženec sme oddati več Zgodb, vendar je upravičen le do ene nagrade.

3.7. Udeleženec mora biti edini in izključni imetnik avtorskih pravic objavljene vsebine, tj. Zgodbe. Udeleženec jamči, da z objavljeno vsebino nikakor ne krši avtorskih in drugih pravic tretje osebe. Če pride do kršitve pravic intelektualne lastnine ali sorodnih pravic, izključno odgovornost za kršitev nosi Udeleženec, ki je objavil vsebino. Avtorske pravice Udeleženca se prenesejo na Organizatorja, in sicer geografsko, časovno in vsebinsko neomejeno, in neomejeno ne glede na načine in tehnične rešitve uporabe, izrabe, vključno s pravico do predelave Avtorskega dela/Zgodbe.

3.8.Udeleženci so seznanjeni in z oddajo Zgodbe izrecno soglašajo, da sme Organizator Zgodbo na kakršenkoli način in brez kakršnikoli omejitev objaviti oziroma drugače uporabiti v oglasne namene, predvsem, vendar ne izključno za objavo oz. oglas na Facebooku in Instagramu.

4. Nagrade

4.1. Organizator bo na podlagi pogojev, kot izhajajo iz točke 6.1. teh Pravil in Pogojev sodelovanja,štiristotim (400) Udeležencem, ki bodo oddali Zgodbo, podelil 400 zelenjavnih namazov Argeta v vrednosti 1,59 EUR.

4.2. Nagrajenec svoje pravice do Nagrade ni upravičen prenesti na tretjo osebo.

4.3. Udeleženec je upravičen le do ene Nagrade za objavljeno Zgodbo, ne glede na število oddanih Zgodb s katerimi je sodeloval.

5. Davčne določbe

5.1. Organizator bo od Nagrad, katerih morebitna bruto vrednost presega z zakonom določeno vrednost za plačilo dohodnine, obračunal in plačal akontacijo davka od osebnih prejemkov v skladu z veljavnimi predpisi. Organizator bo izračunal akontacijo dohodnine in davčni odtegljaj odtegnil hkrati z obračunom drugega dohodka v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitne druge davčne obveznosti ali doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo bremenijo nagrajence.

5.2. Organizator lahko zahteva davčno številko v primeru, da je sodelujoči nagrajenec v Aktivaciji. Kolikor potrebnih podatkov prejemnik Nagrade ne bo posredoval, Organizator nagrade ne bo podelil.

6. Nagrajenci

6.1. Nagrajenih bo prvih štiristo (400) Udeležencev, katerih Zgodbe bodo objavljene na spletni strani veggie-therapy.argeta.com. Zgodbe bodo na spletni strani objavljene po potrditvi Organizatorja, skupaj z imenom Udeleženca, ki bo predloženo skladno s točko 3.2. teh Pravil in Pogojev sodelovanja. Potrjene Zgodbe bodo objavljene po vrstnem redu kot so bile oddane.

6.2. Nagrajeni bodo izključno Udeleženci, ki natančno sledijo navodilom nagradne Aktivacije, predstavljenim pod točko 3 teh Pravil in Pogojev sodelovanja, ter izpolnjujejo vse pogoje kot izhajajo iz teh Pravil in Pogojev sodelovanja.

6.3. Ob koncu Aktivacije se pripravi zapisnik o Nagrajencih  z njihovimi osebnimi podatki in se natisne v enem izvodu ter podpiše s strani vseh članov komisije. Hrani se na sedežu Organizatorja za dobo enega leta.

7. Razglasitev izida Aktivacije ter podelitev nagrad

7.1. Nagrajenci bodo morali za namen pridobitve Nagrade sporočiti  ime, priimek, telefonsko številko in naslov, in sicer v roku 7 dni od prejema elektronskega sporočila »Zaslužiš si zelenjavni namaz Argeta Veggie. 💚«. Če tega v omenjenem roku ne bodo storili, se jim Nagrade ne podeli. Predložitev omenjenih osebnih podatkov je prostovoljna, vendar potrebna za podelitev Nagrade.

7.2. V kolikor Nagrajenec ne zagotovi potrebnih podatkov iz točke 7.1., v roku 7 dni od prejema informacije o upravičenosti do Nagrade s strani Organizatorja, Nagrajenec izgubi pravico do Nagrade.

7.3. Nagrade bodo poslane s strani Organizatorja v roku 60-ih dni od prejema kontaktnih podatkov Nagrajenca za pridobitev Nagrade.

7.4. Pogoj za pridobitev Nagrade je, da Udeleženci izpolnjujejo pogoje, opredeljene s Pravili in Pogoji sodelovanja v Aktivaciji ter Organizatorju oziroma Agenciji ustrezno  posredujejo podatke, potrebne za pošiljanje nagrade (ime in priimek, telefonska številka, ulica, poštna številka in kraj). Nagrade bodo udeleženci prejeli po pošti na posredovan naslov.

8. Varovanje osebnih podatkov

8.1. Kot upravljavec zbirke osebnih podatkov Udeležencev in Nagrajencev nagradne Aktivacije Organizator zbira, vzdržuje in obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov Udeležencev in Nagrajencev izključno za izvedbo nagradne Aktivacije in promocijske namene v skladu s Pravili in Pogoji sodelovanja.

8.2. Udeleženec se strinja, da se njegovi osebni podatki lahko uporabljajo tudi za anonimne (nepersonalizirane) analize in statistiko dostavljenih podatkov.

8.3. Po prijavi v nagradno Aktivacijo bo lahko Udeleženec na posebno zahtevo Organizatorju z aktivnim pritrdilnim dejanjem dal soglasje k uporabi zahtevanih osebnih podatkov tudi za druge namene (npr. za avtomatizirano obdelavo in profiliranje osebnih podatkov, uporabo podatkov pri povezanih družbah Organizatorja itd.) in bo, po želji zagotovil tudi druge, dodatne osebne podatke za uporabo in obdelavo za določene in druge namene.

8.4. Udeleženec lahko dano privolitev kadar koli prekliče tako, da Organizatorju po navadni ali elektronski pošti pošlje zahtevo o preklicu na [email protected].

8.5. Organizator uporablja in obdeluje izključno osebne podatke, ki jih zagotovi Udeleženec. Udeleženec je odgovoren za točnost in pravilnost danih podatkov in je dolžan pravočasno obvestiti Organizatorja o vsaki spremembi teh podatkov.

8.6. Udeleženec ima pravico kadar koli zahtevati informacije o svojih osebnih podatkih, ki jih obdeluje Organizator, prav tako ima pravico zahtevati prekinitev njihove obdelave v primerih, ko Organizator obdeluje podatke na podlagi lastnega zakonitega interesa, zlasti če Organizator osebne podatke uporablja za namene neposrednega trženja.

8.7. Za uveljavljanje pravic in obveznosti, povezanih z uporabo osebnih podatkov, lahko udeleženec Organizatorju piše na elektronski naslov ali naslov sedeža Organizatorja oziroma ravna po navodilih v prejetem promocijskem gradivu.

8.8. Udeleženec se zaveda in se izrecno strinja, da lahko Organizator posamezne naloge v zvezi z obdelavo pridobljenih osebnih podatkov zaupa pogodbenemu obdelovalcu podatkov, in sicer agenciji PM, poslovni mediji, d.o.o., Igriška 5, 1000 Ljubljana, matična št. 2146215000 za namen nadzora nad izvedbo Aktivacije in potrditve Nagrajencev. Pogodbeni obdelovalec podatkov lahko osebne podatke obdeluje le v okviru pooblastila ali naročila, ki ga prejme od Organizatorja, v skladu z veljavno zakonodajo in z opredeljenimi nameni.

8.9. Osebni podatki se uporabljajo in shranjujejo, dokler jih udeleženci ne prekličejo v skladu s Pravili, razen če zakon ne določa drugače.

8.10. Udeleženci lahko kadar koli zahtevajo izbris ali prenehanje uporabe svojih osebnih podatkov za določen namen. Če takšno zahtevo vložijo med trajanjem nagradne Aktivacije in če gre za uporabo njihovih osebnih podatkov za namene nagradne Aktivacije, prenehajo sodelovati v nagradni Aktivaciji.

8.11. Udeleženec je obveščen in se strinja, da Organizator izvaja določene aktivnosti, povezane z obdelavo njegovih osebnih podatkov preko obdelovalca v EU in/ali zunaj EU (fizična ali pravna oseba, ki osebne podatke obdeluje v imenu upravljavca baze podatkov). Pri tem bo Organizator podatke prenesel zakonito in izbral obdelovalca podatkov, ki ustreza predpisanim varnostnim standardom, ki zagotavljajo visoko stopnjo zaščite osebnih podatkov.

8.12. Organizator si bo prizadeval z vsemi razumno koristnimi organizacijskimi in tehničnimi ukrepi zagotoviti, da se osebni podatki udeležencev nagradne Aktivacije obdelujejo in uporabljajo na varen način, brez možnosti zlorabe in vdora v sistem, v skladu z veljavno zakonodajo.

8.13. Druge podrobnosti v zvezi z obdelavo in varstvom osebnih podatkov ter uveljavljanjem svojih pravic najdete v pravilih zasebnosti in politiki piškotkov, objavljenih na spletnih straneh https://www.argeta.com/pravno-obvestilo/ in https://www.argeta.com/piskotki/.

8.14. Organizator bo diskvalificiral udeleženca, če ugotovi, da je podal lažne, napačne ali tuje osebne podatke, ali če ugotovi, da je udeleženec mladoletna oseba, in sumi, da je zlorabil nagradno Aktivacijo.

8.15. Udeleženec, ki sodeluje v nagradni Aktivaciji, sprejema vse pravice in obveznosti, opredeljene v Pravilih in Pogojih sodelovanja, in potrjuje, da je seznanjen z namenom uporabe njegovih osebnih podatkov ter ravnanjem z njimi.

9. Izključitev odgovornosti

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

  • kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni Aktivaciji,
  • nedostavljene pošiljke z nagradami,
  • kakršne koli posledice ob koriščenju nagrad.

10. Druge določbe

10.1. Za tolmačenje Pravil in Pogojev sodelovanja je pristojen izključno Organizator. Odločitev Organizatorja nagradne Aktivacije o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno Aktivacijo  in pravilih, povezanih z njo, je dokončna in velja za vse udeležence.

10.2. Odločitev komisije in Organizatorja je dokončna in pritožba nanjo ni mogoča.

10.3. Organizator si v izrednem primeru predčasne prekinitve nagradne Aktivacije iz razlogov, ki niso na njegovi strani (višja sila ipd.), pridržuje pravico, da Nagrade podeli med tistimi, ki so v nagradni Aktivaciji sodelovali do trenutka prekinitve, ali pa da nagradne Aktivacije brez kakršnihkoli obveznosti do sodelujočih ne dokonča oziroma jo prekine. O tem mora preko medijev medijih obvestiti Udeležence. Organizator v navedenih primerih ne odgovarja za morebitno nastalo škodo.

10.4. Organizator si pridržuje pravico sprememb teh Pravil in Pogojev sodelovanja, če to zahtevajo vzroki pravne, tehnične ali komercialne narave. O vseh spremembah in novostih nagradne Aktivacije bo Organizator vse zainteresirane obveščal s komunikacijo na spletnem mestu zelenjavna-terapija.argeta.com.

10.5. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh pravil določa izključno Organizator.

10.6. Za vse morebitne spore iz naslova nagradne Aktivacije, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

10.7. Ta Pravila in Pogoji sodelovanja začnejo veljati z dnem sprejema.

V Ljubljani, 13. 10. 2023

Organizator: Atlantic Droga Kolinska, Živilska industrija, d.o.o., Kolinska ulica 1, 1000 Ljubljana.