Правна информация

Цялото съдържание, публикувано на уебсайта на Аrgeta, е собственост на Droga Kolinska d.d. и е в законово допустимата рамка, предмет на авторско право и други форми на защита на интелектуалната собственост.

Съдържанието (текст, снимки, логотипове и др.), публикувано на този уебсайт, може да се използва изключително за нетърговски цели и не може да бъде променяно, копирано, дублирано, преиздавано, изпратено по пощата или разпространявано по какъвто и да е друг начин за търговски цели, без изричното писмено съгласие на Droga Kolinska dd

Всички репродукции или копия на съдържанието на този уебсайт трябва също да включват всички публикувани наименования на авторски права, други известия за права върху интелектуална собственост или известия за други права (марката © 2015 Droga Kolinska, dd Всички права запазени. Droga Kolinska е член на Atlantic Grupa).

Марките и услугите, които се появяват на този уебсайт, са регистрирани търговски марки, чийто собственик или лицензополучател е Droga Kolinska d.d. (наричано по-нататък Дружеството) или неговите дъщерни дружества. Използването на тези търговски марки е изрично забранено, освен в случаите, дефинирани тук.

Политика за поверителност

Droga Kolinska d.d. (по-нататък: Дружеството) е част от бизнес групата на Atlantic Grupa, в рамките на която са установени високи стандарти и се използват за управление на бизнеса и прозрачни операции, което означава отговорни, законосъобразни и етично основани действия на всички юридически лица на Atlantic Grupa, които едновременно включват зачитане на поверителността и защитата на личните данни.

Като взема предвид гореспоменатите стандарти, Дружеството като ръководител на обработката на данни в рамките на бизнес групата Atlantic Grupa събира и обработва лични данни законно, честно и прозрачно, в съответствие с действащите разпоредби, и прилага съответните технически и организационни мерки за защита на личните данни от незаконен достъп и злоупотреба.

Компанията е наясно, че защитата на личните данни е важна както за нашите потребители, така и за други лица. Поради тази причина искаме да Ви информираме какви лични данни събираме, как ги управляваме и как гарантираме тяхната защита.

Цел, обхват и правно основание за обработка

Личните данни се събират за специални, изрични и законосъобразни цели в съществен обхват и се обработват по начин, съобразен с тези цели.

Дружеството ще събира и обработва лични данни само в случаите, когато това разрешават разпоредбите:

обработването е необходимо за изпълнение на законовите задължения;

когато лицето се съгласява с обработването на личните си данни;

обработването е необходимо за изпълнение на споразумение, в което страна по споразумението е физическо лице, за което се отнасят личните данни, или за прилагане на мерки по искане на такова физическо лице преди сключването на споразумение;

обработването е от съществено значение за защитата на жизнените интереси на лицето, за което се отнасят данните или друго физическо лице;

обработването е необходимо за законните интереси на Дружеството или асоциираните дружества.

Събиране и използване на лични данни

Личните данни съдържат информация, която директно или косвено ви идентифицира. Те включват например вашето име и фамилия, имейл адрес, телефонен номер, IP адрес или пощенски адрес.

Компанията не събира вашите лични данни, освен в случаите, когато изрично предоставяте такива данни (например при запитване за определени продукти или услуги, сключване на споразумение или искане за определени действия преди сключване на споразумение, чрез включване в програми за лоялност, абонамент до електронни бюлетини, участие в анкети, конкурси и наградни игри, поръчка на мостри или брошури, заявки за дарения и при заявяване на определена информация, представяне на автобиография или открит търг или при кандидатстване за свободни работни места, както и чрез наемане на работа в нашата компания и така нататък).

Вашите лични данни се събират, съхраняват, използват или предават от нас в степента - по отношение на съдържанието и времето - необходима в дадения случай, например, за да отговорим на вашите въпроси, да изпълним вашите искания, да ви уведомим за нашите продукти или резултатите на състезание или наградна игра, да изпълняваме договорни задължения или спешно необходими действия преди сключване на споразумение или да изпълним другите си законови и законови задължения. Поради тези причини Дружеството трябва от време на време да предава лични данни на други компании в Atlantic Grupa и асоциирани компании или външни доставчици на услуги за по-нататъшна обработка. Доставчиците на услуги могат да бъдат ангажирани, например, в контекста на услугите на кол център, разпространение на стоки или рекламни материали или за организиране и провеждане на наградни игри. Компанията изисква от такива страни те да приемат валидните законови разпоредби, да действат в съответствие с нашите инструкции и да спазват нашите вътрешни правила за защита на личните данни, както и да предприемат подходящи организационни и технически стъпки за такава защита. Поради тези причини вашите лични данни трябва да бъдат предавани и на други държави-членки на ЕС или на страни извън ЕС, но при такова предаване Компанията се задължава да гарантира, че предаването е изцяло в съответствие със закона и че предаването ще се извърши с всички налични и подходящи мерки за защита на личните данни.

Компанията гарантира, че няма да продава вашите лични данни на никого, няма да съобщава или предоставя на личните ви данни на трети страни, ако това не е необходимо за изпълнение на конкретна цел, за която сте ни дали личните данни, а също така гарантира, че тя няма да даде вашите лични данни на всеки неоторизиран получател.

Съществува възможност, при която, ще трябва да предоставим вашите лични данни на компетентен публичен орган, в случай че законът или друг обвързващ регламент налага това.

Събраните данни ще се съхраняват толкова дълго, колкото е необходимо за целта, за която са били събрани, или до края на периода, посочен в действащите разпоредби.

Използване на лични данни за рекламни и маркетингови цели

Когато вашите лични данни се използват за целите на рекламата и маркетинга в съответствие с валидните разпоредби, регулиращи защитата на личните данни, вашите данни ще се съхраняват и използват за тези цели, например за изпращане на известия по електронна поща, образци на продукти, покани до участия в състезания и наградни игри по имейл или поща или друг комуникационен канал, който сте приели.

Ако вашите лични данни трябва да се използват с цел изпращане на реклама и промоция, съобразени индивидуално с вас, за да създадете и поддържате потребителски профил, ще бъдете уведомени предварително за това, с други думи преди изпращането на такaва реклама и популяризиране и преди подобна обработка на лични данни, разбира се, ще поискаме конкретно и изрично вашето правилно информирано съгласие.

Ще използваме и вашите данни, ако желаем да анализираме и подобрим ефективността на нашите онлайн услуги, реклама, маркетинг, пазарни проучвания и усилия за продажби при анкети или различни други въпросници или по начин, който гарантира, че личните ви данни не са посочени с вашето име или по начин, който може да бъде свързан с конкретен човек.

Упражняване на правата на личността

Във всеки момент можете да поискате от нас информация за вашите лични данни, които обработваме, или да поискате тяхното поправяне, можете да отмените тяхното използване, или да поискате изтриването на личните ви данни, или да оттеглите съгласието си за всички или само за определени цели (с изключение на случаите, когато това е не е възможно, например, когато това включва обработка на данни за статистически цели, за които личните данни по никакъв начин не могат да служат за идентификация) или можете да забраните предаването на данни на друг ръководител на обработка на данни при законови условия и можете да също се отпишете от получаването на нашите информационни и промоционални материали.

Можете също да подадете възражение срещу използването на вашите лични данни в ситуации, основани на съществуването на нашия законен интерес, особено когато данните се използват за нуждите на директния маркетинг.

От наша страна ние ще работим в максимална и разумна степен, за да гарантираме, че личните данни, които сте ни предоставили, са правилно записани, а в същото време отговорността за точността е и на ваша страна, затова ви молим редовно актуализирайте точно вашата информация или ни изпратете искане за въвеждане на промени или корекции.

За да упражните вашите права и задължения по отношение на използването на лични данни, можете да се свържете с нас, като използвате имейла или пощенския адрес на Дружеството, както е посочено на уебсайта, или чрез електронния адрес: [email protected], или като следвате инструкциите за доставени рекламни материали.

При осъществяване на контакт и получаване на такива искания, ние ще положим разумни усилия да потвърдим вашата самоличност и да предотвратим неправомерно обработване на лични данни.

След получаване на вашите заявки, ние ще извършим исканите действия в подходящ срок, но не по-късно от 30 дни от получаването, и при необходимост ще ви уведомим за това, всички в съответствие със закона.

Деца

По правило ние не събираме данни за деца. Ако определим, че такива данни са ни били съобщени без съгласието на родителите или законните представители, ние ще изтрием данните в най-кратки срокове. Тук ще следваме указанията, които сме получили от вас като родители или от законния настойник.

Ако все пак за определени цели можем да събираме данни за деца на възраст, когато съгласно действащите закони е необходимо съгласието на родителите за обработване на личните им данни, ние ще предоставим подходяща информация за това и ще предприемем разумни стъпки, за да определим дали децата имат съгласието на родителите или законен настойник.

Сигурност на данните

Приложихме технически и организационни мерки, за да предотвратим загубата на вашите данни, модифицирането, незаконното присвояване или достъп от неоторизирани трети страни или какъвто и да е вид неразрешено обработване на вашите данни. Достъпът до личните ви данни е ограничен само до тези служители, за които информацията е необходима за комуникация на нашите услуги или за справяне с вашите въпроси. Ние постоянно обучаваме нашите служители за важността на поверителността на данните и запазването на поверителността и сигурността на вашите данни. Ние събираме само онези данни, които са необходими за конкретна цел на обработка и не съхраняваме данни по-дълго, отколкото е необходимо или предвидено в регламентите.

На нашия уебсайт понякога можете да намерите връзки към други уебсайтове или портали, а също така можем да предложим характеристиките на социалните мрежи, които дават възможност за споделяне на лични данни в социалните мрежи. Във всеки случай препоръчваме първо да прочетете правилата за защита на личните данни на тези портални сайтове или социални мрежи или трети лица, както и мерките, приети за такава защита, тъй като те могат да се различават от нашите правила и приетите от нас мерки, за което не можем да носим отговорност.

Ограничаване на отговорността

Докато ние предприемаме налични технически, организационни и HR действия, за да защитим личните данни от случайни или умишлени злоупотреби, унищожаване, загуба, неразрешено изменение или достъп, ние не можем да гарантираме, че определени лични данни, които събираме, въпреки разпоредбите на тези Правила за защита на Поверителност, никога няма да бъдат разкрити на случаен принцип.

В най-голяма степен, разрешена от закона, ние не поемаме отговорност за вреди, причинени на потребители или трети лица от случайното разкриване на лични данни.

Тъй като ние нямаме контрол върху личните данни, които предоставяте при достъп до други уебсайтове и използването им, или че ги предоставяте директно на трети лица (например при участие в спонсорирани дейности), в най-голяма степен разрешена от закона, ние не поемаме отговорност за щети, които биха могли да бъдат причинени от вас или трети лица поради съобщаване на лични данни.

Актуализации и изменения

Ние си запазваме правото да променяме или актуализираме части от настоящите правила по всяко време и без предварително уведомление. Моля, посещавайте нашия уебсайт от време на време, за да сте запознати с измененията или актуализациите на правилата. Датата на влизане в сила на последната версия на правилата ще бъде публикувана.

Тези правила са последно изменени на 4.2.2020.

Обогатете електронната си поща с нашия бюлетин!

Обещаваме да изпращаме само най-вкусните съобщения! #SpreadGood

Какви новини искате да получавате?