Teisinis pranešimas

Visas „Argeta“ svetainėje skelbiamas turinys yra „ATLANTIC DROGA KOLINSKA d.o.o.“ nuosavybė ir yra teisiškai leistinoje sistemoje, kuriai taikomos autorių teisės ir kitos intelektinės nuosavybės apsaugos formos.

Šioje svetainėje skelbiamas turinys (tekstai, nuotraukos, logotipai ir kt.) gali būti naudojamas tik nekomerciniais tikslais ir negali būti keičiamas, kopijuojamas, dauginamas, pakartotinai publikuojamas, siunčiamas paštu ar kitaip platinamas komerciniais tikslais be aiškaus rašytinio „ATLANTIC DROGA KOLINSKA d.o.o.“ sutikimo.

Visuose šios svetainės turinio kopijose taip pat turi būti nurodyti visi autorių teisių pavadinimai, kiti pranešimai apie intelektinės nuosavybės teises arba pranešimai apie kitas teises (žymėjimas: © „ATLANTIC DROGA KOLINSKA d.o.o.“, 2015. Visos teisės saugomos. „ATLANTIC DROGA KOLINSKA d.o.o.“ yra „Atlantic Grupa“ narė).

Šioje svetainėje nurodomi prekių ir paslaugų prekiniai ženklai yra registruoti, kurių savininkė arba licencijos turėtoja yra „ATLANTIC DROGA KOLINSKA d.o.o.“ (toliau – „Bendrovė“) arba jos dukterinės įmonės. Šių prekių ženklų naudojimas yra aiškiai draudžiamas, išskyrus čia nurodytus atvejus.

Privatumo politika

„ATLANTIC DROGA KOLINSKA d.o.o.“ (toliau – „Bendrovė“) yra „Atlantic Grupa“ verslo grupės dalis, kurioje nustatomi ir taikomi aukšti verslo valdymo ir skaidrios veiklos standartai, reiškiantys atsakingą, teisėtą ir etiškai pagrįstą visų „Atlantic Grupa“ juridinių asmenų veiklą, kuri tuo pat metu apima pagarbą privatumui ir asmens duomenų apsaugą.

Atsižvelgdama į pirmiau minėtus standartus, Bendrovė, kaip duomenų tvarkymo valdytoja „Atlantic Grupa“ verslo grupėje, renka ir tvarko asmens duomenis teisėtai, sąžiningai ir skaidriai, vadovaudamasi galiojančiais teisės aktais bei įgyvendina atitinkamas technines ir organizacines priemones, skirtas apsaugoti asmens duomenis nuo neteisėtos prieigos ir piktnaudžiavimo.

Bendrovė supranta, kad asmens duomenų apsauga yra svarbi tiek mūsų naudotojams, tiek kitiems asmenims. Būtent dėl šios priežasties norime jus informuoti, kokius asmens duomenis renkame, kaip juos tvarkome ir kaip užtikriname jų apsaugą.

Duomenų apdorojimo tikslai, apimtis ir teisinis pagrindas

Asmens duomenys renkami ypatingais, aiškiais ir teisėtais tikslais, esmine apimtimi ir tvarkomi su šiais tikslais suderintu būdu.

Bendrovė rinks ir tvarkys asmens duomenis tik tais atvejais, kai tai leidžia teisės aktai:

  • kai duomenų apdorojimas reikalingas siekiant įvykdyti teisinius įsipareigojimus;

  • kai asmuo sutinka, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys;

  • kai būtina tvarkyti duomenis siekiant įgyvendinti susitarimą, pagal kurį sutarties šalis yra asmuo, su kuriuo susiję asmens duomenys, arba siekiant įgyvendinti priemones tokio asmens prašymu prieš sudarant sutartį;

  • kai tvarkymas yra būtinas siekiant apsaugoti asmens, su kuriuo yra susiję duomenys, ar kito fizinio asmens gyvybiškai svarbius interesus;

  • kai tvarkymas reikalingas siekiant teisėtų Bendrovės ar susijusių įmonių interesų.

Asmens duomenų rinkimas ir naudojimas

Asmens duomenis sudaro informaciją, kurią naudojant galima tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyti jūsų tapatybę. Tai apima, pavyzdžiui, jūsų vardą ir pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį, IP adresą arba pašto adresą.

Bendrovė nerenka jūsų asmens duomenų, išskyrus atvejus, kai tokius duomenis jūs aiškiai pateikiate (pavyzdžiui, teiraujantis apie tam tikrus produktus ar paslaugas, sudarant sutartį ar reikalaujant atlikti tam tikrus veiksmus prieš sudarant sutartį, tais atvejais, kai esate įtraukiami į lojalumo programas, kai užsiprenumeruojate elektroninius naujienlaiškius, dalyvaujate apklausose, konkursuose ir žaidimuose, kuriuose galima laimėti prizų, užsisakote pavyzdžius ar brošiūras, kai jūsų prašoma paaukoti ir pareikalavus tam tikros informacijos, pateikiant CV ar atvirą konkursą arba kreipiantis dėl laisvų darbo vietų, taip pat įsidarbinant mūsų Bendrovėje ir kt.).

Jūsų asmens duomenis renkame, saugome, naudojame ar perduodame apimtimi, būtina konkrečiu atveju, atsižvelgiant į turinį ir laiką, pavyzdžiui, siekiant atsakyti į jūsų klausimus, įvykdyti jūsų užklausas, pranešti apie mūsų produktus ar konkurso arba žaidimo dėl prizų rezultatus, įvykdyti sutarties įsipareigojimus ar neatidėliotinus veiksmus prieš sudarant sutartį arba įvykdyti kitus teisėtus ir teisinius įsipareigojimus. Dėl šių priežasčių Bendrovė kartais turi perduoti asmens duomenis kitoms „Atlantic Grupa“ įmonėms ir susijusioms įmonėms ar išoriniams paslaugų teikėjams tolesniam tvarkymui. Paslaugų teikėjai gali būti įtraukti, pavyzdžiui, teikiant skambučių centro paslaugas, platinant produktus ar reklaminę medžiagą arba organizuojant ir įgyvendinant žaidimus, kuriuose galima laimėti prizų. Bendrovė iš tokių šalių reikalauja, kad jos laikytųsi galiojančių teisės aktų, veiktų pagal mūsų nurodymus ir laikytųsi mūsų vidaus taisyklių dėl asmens duomenų apsaugos bei imtųsi atitinkamų organizacinių ir techninių veiksmų tokiai apsaugai užtikrinti. Dėl šių priežasčių jūsų asmens duomenys taip pat turi būti perduodami į kitas ES valstybes nares ar į ES nepriklausančias šalis, tačiau tokiu perdavimu Bendrovė įsipareigoja užtikrinti, kad duomenų perdavimas visiškai atitiktų teisės aktus ir kad perdavimas būtų atliktas naudojant visas prieinamas bei atitinkamas asmens duomenų apsaugos priemones.

Bendrovė užtikrina, kad niekam neparduos jūsų asmens duomenų, neperduos ir neskolins jūsų asmens duomenų tretiesiems asmenims, jeigu tai nėra būtina konkrečiam tikslui, dėl kurio jūs mums suteikėte asmens duomenis, įvykdyti, taip pat garantuoja, kad ji neperduos jūsų asmens duomenų jokiam neteisėtam gavėjui.

Gali būti, kad jūsų asmens duomenis turėsime pateikti kompetentingai valdžios institucijai, jei to reikalauja įstatymai ar kiti privalomi reglamentai.

Surinkti duomenys bus saugomi tol, kol to reikia tikslui pasiekti, dėl kurio jie buvo surinkti, arba iki galiojančiuose teisės aktuose nurodyto laikotarpio pabaigos.

Asmens duomenų naudojimas reklamos ir rinkodaros tikslais

Kai jūsų asmens duomenys naudojami reklamos ir rinkodaros tikslais pagal galiojančius reglamentus, taikomus asmens duomenų apsaugai, jūsų duomenys bus saugomi ir naudojami šiems tikslams, pavyzdžiui, siekiant išsiųsti el. pašto pranešimus, produktų pavyzdžius, kvietimus dalyvauti konkursuose ir žaidimuose dėl prizų elektroniniu paštu ar paštu arba kitu jūsų pageidaujamu komunikacijos kanalu.

Jei jūsų asmens duomenys bus naudojami siekiant siųsti jums individualiai pritaikytą reklamą, kad būtų galima sukurti ir palaikyti naudotojo profilį, jums apie tai bus pranešta iš anksto, kitaip tariant, prieš išsiunčiant tokio pobūdžio reklamą. Prieš tvarkydami tokius asmens duomenis, žinoma, konkrečiai ir aiškiai paprašysime sutikimo tinkamai jus informavę.

Jūsų duomenis taip pat naudosime, jei norėsime analizuoti ir pagerinti mūsų internetinių paslaugų, reklamos, rinkodaros, rinkos tyrimų ir pardavimų efektyvumą apklausose ar įvairiuose kituose klausimynuose arba tokiu būdu, kuris užtikrintų, kad jūsų asmens duomenys nebūtų pateikiami naudojant jūsų vardą ir pavardę arba tokiu būdu, kad juos būtų galima susieti su konkrečiu asmeniu.

Naudojimasis asmens teisėmis

Bet kuriuo metu galite prašyti iš mūsų informacijos apie jūsų apdorojamus asmens duomenis arba reikalauti juos pataisyti, galite nutraukti jų naudojimą arba prašyti ištrinti asmens duomenis ar atšaukti sutikimą visais ar tik tam tikrais tikslais (išskyrus tuos atvejus, kai tai neįmanoma, pavyzdžiui, kai tai susiję su duomenų tvarkymu statistiniais tikslais, kai asmens duomenys jokiu būdu negali būti naudojami tapatybei nustatyti). Taip pat galite uždrausti perduoti duomenis kitam duomenų tvarkymo valdytojui atsižvelgę į teisines sąlygas ir taip pat atsisakyti mūsų informacinės ir reklaminės medžiagos prenumeratos.

Taip pat galite pateikti prieštaravimą dėl jūsų asmens duomenų naudojimo situacijose, pagrįstose mūsų teisėtu interesu, ypač kai duomenys naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais.

Savo ruožtu kaip įmanydami stengsimės, kad jūsų pateikti asmens duomenys būtų teisingai įrašyti, o atsakomybė už tikslumą taip pat tenka jums, todėl prašome reguliariai ir laiku atnaujinti savo informaciją arba pateikti mums prašymą įvesti pakeitimus ar pataisymus.

Norėdami įgyvendinti savo teises ir pareigas, susijusias su asmens duomenų naudojimu, galite susisiekti su mumis svetainėje nurodytu Bendrovės elektroniniu paštu ar pašto adresu, arba elektroninio pašto adresu [email protected], arba vadovaudamiesi pristatytoje reklaminėje medžiagoje pateiktomis instrukcijomis.

Kai susisieksite su mumis ir gausime tokius prašymus, dėsime pagrįstas pastangas patvirtinti jūsų tapatybę ir užkirsti kelią bet kokiam neteisėtam asmens duomenų tvarkymui.

Gavę jūsų užklausą, prašomus veiksmus atliksime per atitinkamą terminą, bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo užklausos gavimo ir, esant reikalui, laikydamiesi įstatymų informuosime jus apie tai.

Vaikai

Paprastai duomenų apie vaikus nerenkame. Nustačius, kad tokie duomenys mums buvo perduoti be tėvų ar teisėtų atstovų sutikimo, duomenis ištrinsime per trumpiausią įmanomą laiką. Tokiais atvejais vadovausimės gairėmis, kurias gavome iš tėvų arba teisėtų globėjų.

Jei vis dėlto tam tikrais tikslais rinktume duomenis apie vaikus, kurie būtų tokio amžiaus, kai pagal galiojančius įstatymus jų asmens duomenims tvarkyti reikalingas tėvų sutikimas, pateiksime atitinkamą informaciją ir imsimės pagrįstų veiksmų, kad nustatytume, ar vaikai turi tėvų ar teisėtų globėjų sutikimą.

Duomenų saugumas

Taikome technines ir organizacines priemones, siekdami užkirsti kelią jūsų duomenų praradimui, pakeitimui, neteisėtam pasisavinimui ar neleistinų trečiųjų šalių prieigai, taip pat bet kokiam neteisėtam jūsų duomenų tvarkymui. Prieiga prie jūsų asmens duomenų yra suteikiama tik tiems darbuotojams, kuriems informacija reikalinga norint pranešti apie mūsų paslaugas arba sprendžiant jūsų užduotus klausimus. Nuolat mokome savo darbuotojus apie duomenų konfidencialumo svarbą ir jūsų duomenų privatumo bei saugumo išlaikymo svarbą. Renkame tik tuos duomenis, kurie yra būtini konkrečiam tvarkymo tikslui, ir nesaugome duomenų ilgiau, nei tai yra būtina arba nustatyta teisės aktuose.

Mūsų svetainėje kartais galite rasti nuorodų į kitas svetaines ar portalus, taip pat galime pasiūlyti socialinių tinklų savybes, kurios leidžia socialiniuose tinkluose dalytis asmens duomenimis. Bet kuriuo atveju rekomenduojame pirmiausia perskaityti šių portalų ar socialinių tinklų ar trečiųjų asmenų asmens duomenų apsaugos taisykles, taip pat apie tokiai apsaugai taikomas priemones, nes jos gali skirtis nuo mūsų taisyklių ir mūsų taikomų priemonių, už kurias negalime būti atsakingi.

Atsakomybės apribojimas

Nors imamės pasiekiamų techninių, organizacinių ir žmogiškųjų išteklių veiksmų, kad apsaugotume asmens duomenis nuo atsitiktinio ar tyčinio piktnaudžiavimo, sunaikinimo, praradimo, neteisėto pakeitimo ar prieigos, negalime garantuoti, kad tam tikri asmens duomenys, kuriuos renkame, nepaisant šių privatumo apsaugos taisyklių nuostatų, niekada nebus atsitiktinai atskleisti.

Tiek, kiek leidžia įstatymai, neprisiimame atsakomybės už žalą, padarytą naudotojams ar tretiesiems asmenims dėl atsitiktinio asmens duomenų atskleidimo.

Kadangi mes nevaldome asmens duomenų, kuriuos pateikiate prisijungdami prie kitų interneto svetainių ir naudodamiesi jomis, arba kuriuos pateikiate tiesiogiai tretiesiems asmenims (pavyzdžiui, dalyvaudami remiamoje veikloje), kiek tai leidžia įstatymai, mes neprisiimame atsakomybės už žalą, kurią jūs ar tretieji asmenys galėjo patirti dėl asmens duomenų perdavimo.

Atnaujinimai ir pakeitimai

Mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu ir be išankstinio įspėjimo keisti ar atnaujinti šių Taisyklių dalis. Kartkartėmis apsilankykite mūsų svetainėje, kad sužinotumėte apie Taisyklių pakeitimus ar atnaujinimus. Bus paskelbta naujausios Taisyklių redakcijos įsigaliojimo data.

Šios Taisyklės paskutinį kartą buvo pakeistos 2020-02-04.

Papildykite savo el. paštą mūsų naujienlaiškiu!

Pažadame siųsti tik skaniausias žinutes! #SpreadGood

Kokias naujienas norite gauti?