Wettelijke kennisgeving

Alle inhoud die op de Argeta-website is gepubliceerd, is eigendom van ATLANTIC DROGA KOLINSKA d.o.o. en is, binnen het wettelijk toegestane kader, onderhevig is aan het auteursrecht en andere vormen van bescherming van intellectueel eigendom.

De inhoud (tekst, foto's, logo's, enz.) die op deze website wordt gepubliceerd, mag uitsluitend voor niet-commerciële doeleinden worden gebruikt en mag niet worden gewijzigd, gekopieerd, gedupliceerd, opnieuw gepubliceerd, per post verzonden of op een andere manier voor commerciële doeleinden worden verspreid zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ATLANTIC DROGA KOLINSKA d.o.o.

Alle reproducties of kopieën van de inhoud van deze website moeten ook alle gepubliceerde aanduidingen inzake het auteursrecht, andere kennisgevingen van intellectuele eigendomsrechten of van andere rechten (het merk © 2015 ATLANTIC DROGA KOLINSKA d.o.o.) bevatten. Alle rechten voorbehouden. (ATLANTIC DROGA KOLINSKA d.o.o. is onderdeel van Atlantic Grupa).

De handelsmerken en servicemerken die op deze website verschijnen zijn geregistreerde handelsmerken in eigendom of van of in licentie gegeven aan ATLANTIC DROGA KOLINSKA d.o.o. (hierna ook de vennootschap) of haar dochterondernemingen.
Het gebruik van deze handelsmerken is uitdrukkelijk verboden, met uitzondering van de hierin gedefinieerde gevallen.

Privacybeleid

ATLANTIC DROGA KOLINSKA d.o.o. (hierna: de vennootschap) maakt deel uit van de groep ondernemingen Atlantic Grupa, waarbinnen hoge normen gelden en worden toegepast voor de bedrijfsvoering en transparantie van activiteiten, dat wil zeggen verantwoordelijk, wettig en ethisch handelen door alle rechtspersonen die deel uitmaken van Atlantic Grupa, waaronder ook respect voor privacy en de bescherming van persoonlijke gegevens vallen.

Rekening houdend met voornoemde normen, verzamelt en verwerkt de vennootschap als beheerder van de gegevensverwerking binnen de groep ondernemingen van Atlantic Grupa persoonsgegevens op een manier die wettelijk toegestaan, eerlijk en transparant is, in overeenstemming met geldende regelgeving, en zij implementeert passende technische en organisatorische maatregelen om onrechtmatige toegang en misbruik te voorkomen.

De vennootschap is zich ervan bewust dat de bescherming van persoonsgegevens belangrijk is voor zowel onze gebruikers als andere personen. Om deze reden willen we u informeren welke persoonsgegevens we verzamelen, hoe we die beheren en hoe we ervoor zorgen dat deze worden beschermd.

Doel, reikwijdte en wettelijke basis voor verwerking

Persoonsgegevens worden verzameld voor speciale, uitdrukkelijke en wettige doeleinden, binnen de noodzakelijke reikwijdte, en worden verwerkt op een manier die in overeenstemming is met deze doeleinden.

De vennootschap verzamelt en verwerkt persoonsgegevens alleen in gevallen waar dit is toegestaan door regelgeving:

verwerking is vereist om te voldoen aan wettelijke verplichtingen;

de betrokkene stemt in met de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens;

de verwerking is noodzakelijk voor het aangaan van een overeenkomst waarbij een van de partijen een natuurlijk persoon is waarop de persoonsgegevens betrekking hebben, of om maatregelen door te voeren op verzoek van die persoon voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst;

de verwerking is noodzakelijk voor de bescherming van essentiële belangen van de persoon op wie de gegevens betrekking hebben of van een andere natuurlijke persoon;

de verwerking is noodzakelijk voor de wettige belangen van de vennootschap daaraan gelieerde ondernemingen.

Verzameling en gebruik van persoonsgegevens

Persoonsgegevens bevatten informatie aan de hand waarvan u direct of indirect kunt worden geïdentificeerd.

De vennootschap verzamelt uw persoonsgegevens niet, mits u dergelijke gegevens uitdrukkelijk verstrekt (bijvoorbeeld een verzoek om informatie over bepaalde producten of services, het aangaan van een overeenkomst of een verzoek tot bepaalde handelingen voorafgaand aan het aangaan van een overeenkomst, opname in loyaliteitsprogramma’s, abonneren op e-nieuwsbrieven, deelname aan enquêtes, wedstrijden en prijsvragen, bestellen van monsters of brochures, verzoeken om donaties en het aanvragen van bepaalde informatie, het indienen van een cv of aanbesteding of sollicitatie, alsmede door dienstbetrekking bij onze vennootschap enzovoort).

Uw persoonsgegevens worden door ons verzameld, opgeslagen, gebruikt of verzonden in zoverre dat - in termen van inhoud en tijd - in het betreffende geval noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor het beantwoorden van uw vragen, het vervullen van uw verzoeken, u op de hoogte te houden van onze producten of de uitkomst van een wedstrijd of prijsvraag aan u mede te delen, voldoen aan contractuele verplichtingen of het verrichten van noodzakelijke handelingen voorafgaand aan het aangaan van een overeenkomst, of voor het nakomen van andere wettige en wettelijke verplichtingen waaraan wij moeten voldoen.

Om deze redenen moet de vennootschap af en toe persoonsgegevens verstrekken aan andere bedrijven binnen Atlantic Grupa en daaraan gelieerde bedrijven of externe dienstverleners voor verdere verwerking.

Dienstverleners kunnen bijvoorbeeld worden ingeschakeld voor callcenterdiensten, goederendistributie of reclamemateriaal, of voor de organisatie en implementatie van prijsvragen.

De vennootschap verlangt van dergelijke partijen dat zij de geldende wettelijke voorschriften toepassen, handelen in overeenstemming met onze instructies en dat zij onze interne regels voor de bescherming van persoonsgegevens naleven, en passende organisatorische en technische stappen ondernemen voor de bescherming van dergelijke gegevens.

Om deze redenen moeten uw persoonsgegevens ook worden doorgestuurd naar andere EU-lidstaten of naar landen buiten de EU, echter bij dergelijke overdracht verbindt de vennootschap zich ervoor te zorgen dat de overdracht volledig in overeenstemming is met de wet en dat de overdracht wordt uitgevoerd met alle beschikbare en passende maatregelen om persoonsgegevens te beschermen.

De vennootschap garandeert dat zij uw persoonsgegevens niet doorverkoopt en dat zij deze niet communiceert of uitleent aan derden als dit niet noodzakelijk is voor een specifiek doel waarvoor u uw persoonsgegevens aan ons hebt verstrekt, en garandeert daarnaast dat zij uw persoonsgegevens niet aan onbevoegde ontvangers verstrekt.

De mogelijkheid bestaat dat we uw persoonsgegevens moeten verstrekken aan een bevoegde overheidsinstantie in het geval dat de wet of andere bindende regelgeving dit vereist.

De verzamelde gegevens worden bewaard zolang dit nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, of tot het einde van de periode die wordt vermeld in geldende regelgeving.

Gebruik van persoonsgegevens voor reclame- en marketingdoeleinden

Wanneer uw persoonsgegevens worden gebruikt voor reclame- en marketingdoeleinden die in overeenstemming zijn met geldende regelgeving ten aanzien van de bescherming van persoonsgegevens, worden uw gegevens voor deze doeleinden opgeslagen en gebruikt, bijvoorbeeld voor het verzenden van kennisgevingen via e-mail, monsters van producten, uitnodigingen voor deelname aan wedstrijden en prijsvragen via e-mail, post of ander communicatiekanaal waarmee u hebt ingestemd.

Als uw persoonsgegevens worden gebruikt voor het afzonderlijk verzenden van advertenties en promoties om een gebruikersprofiel te maken en te onderhouden, wordt u hiervan van tevoren op de hoogte gesteld, met andere woorden vóór het verzenden van dergelijke reclame, en voorafgaand aan een dergelijke verwerking van persoonsgegevens zullen wij u natuurlijk specifiek en nadrukkelijk om uw goed geïnformeerde toestemming vragen.

Daarnaast gebruiken we uw gegevens als we de doeltreffendheid van onze online-diensten, advertenties, marketing, marktonderzoek en verkoopinspanningen via een enquête of vragenlijst willen analyseren en verbeteren, of op een manier waarbij wordt gegarandeerd dat uw persoonsgegevens niet worden vermeld bij uw naam of op een manier waarmee deze aan een specifieke persoon kunnen worden gekoppeld.

Uitoefening van de rechten van de betrokkene

U kunt ons te allen tijde verzoeken informatie te verstrekken over de persoonsgegevens die wij van u verwerken of om deze te corrigeren. U kunt het gebruik van uw persoonsgegevens laten stopzetten of verzoeken deze te verwijderen of uw toestemming voor alle of bepaalde doeleinden intrekken (mits dit niet mogelijk is, bijvoorbeeld als de gegevens voor statistische doeleinden worden gebruikt, waarvoor persoonsgegevens op geen enkele manier kunnen dienen als identificatie), of u kunt de overdracht van gegevens aan een andere gegevensverwerker onder wettelijke voorwaarden verbieden, en u kunt zich daarnaast afmelden voor het ontvangen van onze informatieve en promotiematerialen.

U kunt eveneens bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens in situaties gebaseerd op een legitiem belang van ons, met name wanneer de gegevens worden gebruikt voor directe marketing.

Wij doen van onze kant ons uiterste best om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens die u ons ter beschikking hebt gesteld correct worden vastgelegd, en daarnaast draagt u zelf verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid van de gegevens. Wij verzoeken u daarom uw gegevens met regelmaat en nauwkeurig bij te werken of ons te vragen eventuele wijzigingen of correcties te verwerken.

Voor het uitoefenen van uw rechten en plichten met betrekking tot het gebruik van persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen via het e-mailadres of postadres van de vennootschap zoals vermeld op de website, via het e-mailadres: [email protected], of door de instructies op het geleverde promotiemateriaal te volgen.

Als we daarover worden benaderd of een dergelijk verzoek ontvangen, zullen we redelijke inspanningen leveren om uw identiteit te bevestigen en ongeoorloofde verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

Na ontvangst van uw verzoek, voeren wij de gevraagde actie uit binnen een redelijk tijdsbestek, maar uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst, en wij zullen u zo nodig hiervan op de hoogte brengen, alles in overeenstemming met de wet.

Kinderen

Wij verzamelen standaard geen gegevens over kinderen. Als we vaststellen dat dergelijke gegevens aan ons zijn verstrekt zonder de toestemming van de ouders of wettelijke vertegenwoordigers, verwijderen we deze gegevens op de kortst mogelijke termijn.

Als we toch voor bepaalde doeleinden gegevens verzamelen over kinderen met een leeftijd waar volgens de geldende wetgeving de toestemming van de ouders vereist is voor de verwerking van hun persoonsgegevens, zullen we hier gepaste informatie over geven en redelijke maatregelen nemen om te bepalen of kinderen de toestemming van de ouders of wettelijke voogd hebben.

Gegevensbeveiliging

We hebben technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd om het verlies, wijziging, onrechtmatige toe-eigening of toegang door onbevoegde derden of enige vorm van ongeoorloofde verwerking van uw gegevens te voorkomen. De toegang tot uw persoonlijke gegevens is beperkt tot uitsluitend die medewerkers die de informatie nodig hebben voor het communiceren van onze diensten of voor het afhandelen van uw vragen. We informeren onze medewerkers voortdurend over het belang van vertrouwelijkheid van gegevens en het handhaven van de privacy en veiligheid van uw gegevens.

We verzamelen alleen die gegevens die nodig zijn voor een specifiek verwerkingsdoel en we slaan gegevens niet langer op dan nodig of dan vastgelegd in regelgeving. Op onze website treft u regelmatig links naar andere websites of portals aan en bieden we daarnaast bepaalde karakteristieken van sociale netwerken die het delen van persoonsgegevens op sociale netwerken mogelijk maken. We adviseren u in elk geval eerst de regels voor de bescherming van persoonsgegevens op de sites van deze portalen, sociale netwerken of derden te lezen, evenals de maatregelen die voor deze bescherming zijn getroffen, omdat deze kunnen afwijken van onze regels en door ons getroffen maatregelen, waarvoor wij niet aansprakelijk kunnen worden gesteld.

Beperking van aansprakelijkheid

Hoewel we maatregelen treffen op technisch en organisatorisch gebied en bij HR om persoonsgegevens te beschermen tegen willekeurig of opzettelijk misbruik, vernietiging, verlies, ongeoorloofde wijziging of toegang, kunnen we niet garanderen dat bepaalde persoonsgegevens die we verzamelen, ondanks de bepalingen in deze Regels inzake de bescherming van privacy, nooit willekeurig bekend worden gemaakt.

Voor zover de wet dit toestaat, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor schade toegebracht aan gebruikers of derden door het willekeurig vrijgeven van persoonsgegevens.

Aangezien wij geen controle hebben over de persoonsgegevens die u verstrekt door toegang tot en gebruik van andere websites, of die u rechtstreeks aan derden verstrekt (bijvoorbeeld door deel te nemen aan gesponsorde activiteiten), aanvaarden wij voor zover de wet dit toestaat geen aansprakelijkheid voor schade die mogelijk door u of derden kan worden geleden als gevolg van de communicatie van persoonsgegevens.

Updates en wijzigingen

We behouden ons het recht voor delen van deze regels op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of bij te werken. Bezoek onze website van tijd tot tijd, zodat u op de hoogte bent van wijzigingen of updates van de regels. De datum van inwerkingtreding van de laatste versie van de regels wordt altijd bekendgemaakt.

Deze regels zijn voor het laatst gewijzigd op 4.2.2020.

Verrijk je e-mail met onze nieuwsbrief!

Wij beloven alleen de lekkerste berichten te sturen! #SpreadGood

Welk nieuws wil je ontvangen?