Pravna obaveštenja

Autorska prava

Sva sadržina objavljena na Argetinim veb-stranicama je svojina privrednog društva ATLANTIC DROGA KOLINSKA d.o.o. i predmet autorske zaštite ili drugih oblika zaštite intelektualne svojine u zakonom dozvoljenim okvirima.

Sadržine (tekstovi, slike, logotipi...) objavljene na ovim veb-stranicama mogu da se koriste isključivo u nekomercijalne svrhe i ne smeju da se menjaju, prepisuju, umnožavaju, ponovo objavljuju, šalju poštom ili na bilo koji drugi način šire u komercijalne svrhe bez izričite pismene dozvole društva ATLANTIC DROGA KOLINSKA d.o.o.

Sve reprodukcije ili primerci sadržine ovih veb-stranica moraju da zadrže sve navedene oznake autorskih prava i ostala obaveštenja o pravima intelektualne svojine ili obaveštenja o drugim pravima (znak © 2015 ATLANTIC DROGA KOLINSKA d.o.o. Sva prava zadržana. ATLANTIC DROGA KOLINSKA d.o.o. je deo Atlantic Grupe).

Robni i uslužni žigovi koji se pojavljuju na ovim stranicama su registrovani žigovi čiji je vlasnik ili korisnik licence društvo ATLANTIC DROGA KOLINSKA d.o.o. (u daljem tekstu takođe Društvo) ili njegova povezana privredna društva. Korišćenje tih žigova je izričito zabranjeno, osim u slučajevima utvrđenim ovim tekstom.

Pravila privatnosti

ATLANTIC DROGA KOLINSKA d.o.o. (u daljem tekstu: Društvo) deo je poslovnog sistema Atlantic Grupe u okviru kog su uspostavljeni i primenjuju se visoki standardi poslovnog upravljanja i transparentnog poslovanja što znači odgovorno, zakonito i etično ponašanje svih pravnih subjekata Atlantic Grupe koji ujedno obuhvataju poštovanje privatnosti i zaštitu podataka o ličnosti.

Uzimajući u obzir pomenute standarde, Društvo kao rukovalac u okviru poslovnog sistema Atlantic Grupe zakonito, pošteno i transparentno prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti u skladu sa važećim propisima i preduzima odgovarajuće tehničke i organizacione mere radi zaštite podataka o ličnosti od nezakonitog pristupa i zloupotrebe.

Društvo je svesno da je zaštita podataka o ličnosti važna kako za naše korisnike tako i za druge pojedince. Upravo zato želimo da vas obavestimo koje podatke o ličnosti prikupljamo, kako upravljamo njima i kako se staramo oko njihove zaštite.

Svrha, obim i pravni osnov obrade

Podaci o ličnosti se prikupljaju u posebne, izričite i zakonite svrhe, u neophodnom obimu i obrađuju se na način koji je u skladu sa tim svrhama.

Društvo će podatke o ličnosti prikupljati i obrađivati samo kada je to dozvoljeno propisima:

  • kada je obrada potrebna radi ispunjavanja zakonske obaveze;

  • kada pojedinac da pristanak za obradu svojih podatka o ličnosti;

  • kada je obrada potrebna za izvršavanje ugovora čiji je ugovarač pojedinac na kog se odnose podaci o ličnosti ili za preduzimanje mera na zahtev takvog pojedinca pre zaključenja ugovora;

  • kada je obrada potrebna za zaštitu životnih interesa pojedinca na kog se odnose podaci o ličnosti ili drugog fizičkog lica;

  • kada je obrada potrebna za zakonite interese Društva ili povezanih društava.

Prikupljanje i korišćenje podatka o ličnosti

Podaci o ličnosti su informacije koje vas neposredno ili posredno identifikuju. To su na primer vaše ime i prezime, elektronska adresa, broj telefona, IP adresa ili poštanska adresa.

Društvo ne prikuplja vaše podatke o ličnosti osim kada vi izričito dostavite podatke takve vrste (na primer u okviru upita vezanog za određeni proizvod ili uslugu, prilikom zaključenja ugovora ili u okviru zahteva za određeno postupanje pre zaključenja ugovora, uključivanjem u programe vernosti, prilikom prijave za primanje elektronskih vesti, učešćem u anketama, konkursima i nagradnima igrama, poručivanjem oglednih primeraka ili brošura, u okviru molbi za donacije i prilikom traženja određenih informacija, predajom biografije ili otvorene ponude ili prilikom prijave na konkurse za slobodna radna mesta, kao i zapošljavanjem u našem Društvu…).

Vaše podatke o ličnosti prikupljamo, čuvamo, koristimo ili prenosimo u obimu – sadržinskom i vremenskom – koji je potreban u određenom slučaju, na primer da odgovorimo na vaša pitanja, ispunimo vaše zahteve, da vas obavestimo o svojim proizvodima ili rezultatima konkursa ili nagradne igre, da ispunimo ugovornu obavezu ili preduzmemo neophodne radnje pre zaključenja ugovora ili da ispunimo druge zakonske i pravne obaveze. Zbog tih razloga Društvo mora ponekad da prenese podatke o ličnosti drugim društvima u Atlantic Grupi i povezanim društvima ili spoljnim pružaocima usluga na dalju obradu. Pružaoci usluga mogu na primer da budu angažovani u kontekstu usluga pozivnog centra, distribucije robe ili oglasnog materijala ili za organizaciju i sprovođenje nagradnih igara. Društvo od tih lica traži da prihvate važeće pravne propise, postupaju u skladu sa našim uputstvima i uzmu u obzir naša interna pravila o zaštiti podataka o ličnosti, kao i da preduzmu odgovarajuće organizacione i tehničke mere zaštite. Zbog tih razloga vaši podaci o ličnosti moraće da se prenesu i u druge zemlje EU ili zemlje van EU, pri čemu će se Društvo prilikom takvog prenosa postarati da on bude u potpunosti u skladu sa zakonom i da bude izvršen uz sve raspoložive i odgovarajuće mere zaštite podataka o ličnosti.

Društvo garantuje da neće nikome prodati vaše podatke o ličnosti, da ih neće proslediti ili posuditi trećim licima ukoliko to ne bude potrebno za ispunjenje određene svrhe u koju ste nam dali podatke o ličnosti, a osim toga garantuje da vaši podatke o ličnosti neće dati nijednom neovlašćenom primaocu.

Postoji mogućnost da ćemo morati vaše podatke o ličnosti da dostavimo nadležnom organu javne vlasti ukoliko je to predviđeno zakonom ili drugim obavezujućim propisom.

Prikupljeni podaci čuvaće se koliko god je to potrebno za svrhu u koju su prikupljeni, odnosno do roka određenog važećim propisima.

Korišćenje podataka o ličnosti u svrhe oglašavanja i marketinga

Kada se vaši podaci o ličnosti koriste u svrhe oglašavanja i marketinga u skladu sa važećim zakonskim propisima iz oblasti zaštite podataka o ličnosti, vaši podaci čuvaju se i koriste u te svrhe, na primer za slanje elektronskih obaveštenja, oglednih primeraka proizvoda, poziva za učešće u konkursima i nagradnim igrama putem elektronske pošte ili pošte ili drugog komunikacionog kanala koji ste prihvatili.

Ukoliko se vaši podaci o ličnosti budu koristili u svrhu slanja individualnih (vama) prilagođenih oglasa i promocija radi kreiranja i održavanja korisničkog profila, o tom ćete biti unapred obavešteni, dakle pre slanja takvih oglasa i promocija, a pre takve obrade podataka o ličnosti posebno ćemo vas izričito i informisano zamoliti za pristanak.

Vaše podatke ćemo takođe upotrebiti ukoliko budemo želeli da analiziramo i unapredimo efikasnost naših veb-usluga, oglašavanja, marketinga, tržišnih istraživanja i prodajnih napora u anketama ili raznim drugim upitnicima ili na način koji će obezbediti da vaši podaci o ličnosti ne budu navedeni imenom, odnosno da ne mogu da se povežu sa konkretnim licem.

Ostvarivanje prava pojedinca

U bilo kom trenutku možete od nas da zatražite informaciju o svojim podacima o ličnosti koje obrađujemo ili da zatražite njihovo ispravljanje, da opozovete njihovo korišćenje ili da zatražite brisanje svojih podataka o ličnosti ili da opozovete pristanak za sve ili samo neke svrhe (osim kada to nije moguće, na primer kada je reč o obradi podataka u statističke svrhe u vezi sa kojim podaci ni u kom slučaju ne omogućavaju identifikaciju), odnosno zabranite prenos podataka drugom rukovaocu pod zakonskim uslovima, a osim toga možete da otkažete primanje naših informativnih i promotivnih materijala.

Takođe možete da istaknete prigovor na korišćenje svojih podataka o ličnosti u situacijama zasnovanim na postojanju našeg legitimnog interesa, naročito kada ih koristimo za potrebe direktnog marketinga.

Sa naše strane ćemo se u najvećoj mogućoj i razumnoj meri starati da podaci o ličnosti koje nam stavite na raspolaganje budu pravilno evidentirani, a ujedno je odgovornost za tačnost i na vama, pa vas molimo da podatke redovno i blagovremeno ažurirate, odnosno da nam dostavite zahtev za upis promene ili za ispravku.

U vezi sa ostvarivanjem svojih prava i obaveza oko korišćenja podataka o ličnosti možete da se obratite na elektronsku adresu ili poštansku adresu sedišta Društva koje su navedene na veb-sajtu ili na elektronsku adresu: [email protected] ili prema uputstvima na dostavljenim promotivnim materijalima.

Prilikom uspostavljanja kontakta i prijema navedenih zahteva uložićemo razumne napore da potvrdimo vaš identitet i sprečimo neovlašćenu obradu podataka o ličnosti.

Posle prijema vaših zahteva, sprovešćemo zatraženu aktivnost u odgovarajućem roku, ali najdocnije u roku od 30 dana od dana prijema, i o tome vas prema potrebi obavestiti, a sve u skladu sa zakonom.

Deca

Podatke o deci, po pravilu, ne prikupljamo. Ukoliko utvrdimo da su nam oni dostavljeni bez pristanka roditelja ili zakonskih zastupnika, obrisaćemo ih u najkraćem mogućem roku. Pri tome ćemo se pridržavati smernica primljenih od vas kao roditelja ili zakonskog staraoca.

Ukoliko bismo ipak u neke svrhe prikupljali podatke o deci koja imaju toliko godina da je u skladu sa važećim zakonima za obradu njihovih podataka o ličnosti potreban pristanak roditelja, o tome ćemo objaviti odgovarajuću informaciju i preduzeti razumne mere kako bismo utvrdili da li deca imaju pristanak roditelja, odnosno zakonskog staraoca.

Bezbednost podataka

Implementirali smo tehničke i organizacione mere kako bismo sprečili gubitak vaših podataka, njihovo menjanje, otuđenje, pristup njima od strane neovlašćenog trećeg lica, odnosno njihovu bilo kakvu neovlašćenu obradu. Pristup vašim podacima o ličnosti je ograničen samo na one zaposlene kojim su te informacije potrebne za pružanje naših usluga, odnosno rešavanje vašeg pitanja. Stalno obrazujemo svoje zaposlene o tome koliko su važni poverljivost podataka i čuvanje privatnosti, kao i zaštita vaših podataka. Prikupljamo samo one podatke koji su potrebni za određenu obradu, a čuvamo ih samo onoliko koliko je potrebno, odnosno predviđeno zakonskim propisima.

Na našem veb-sajtu moći ćete povremeno da pronađete veze do drugih veb-sajtova ili portala, a osim toga možemo da vam ponudimo i karakteristike društvenih mreža koje omogućavaju deljenje podataka o ličnosti na društvenim mrežama. Preporučujemo vam da u svakom slučaju prethodno pročitate pravila o zaštiti podataka o ličnosti na tim portalima ili društvenim mrežama ili kod trećih lica, kao i o preduzetim merama o njihovoj zaštiti jer mogu da se razlikuju od ovih Pravila i naših preduzetih mera, a za to mi ne možemo da budemo odgovorni.

Ograničenje odgovornosti

Mada preduzimamo dostupne tehničke, organizacione i kadrovske mere za zaštitu podataka o ličnosti od slučajne ili namerne zloupotrebe, uništenja, gubitka, neovlašćenih promena ili pristupa, ne možemo da garantujemo da uprkos odredbama ovih Pravila o zaštiti privatnosti neki podaci o ličnosti koje prikupimo neće nikad biti slučajno otkriveni.

U najvećoj meri dozvoljenoj zakonom isključujemo odgovornost za štetu nanetu korisnicima ili trećim licima slučajnim otkrivanjem podataka o ličnosti.

Budući da nemamo nadzor nad podacima o ličnosti koje dostavite prilikom pristupa drugim portalima i nad korišćenjem takvih podataka ili neposredno nad trećim licima (na primer prilikom učešća u sponzorisanim aktivnostima), u najvećoj meri dozvoljenoj zakonom isključujemo odgovornost za štetu koju bi vi ili treće lice moglo da pretrpi usled prosleđivanja podataka o ličnosti.

Ažuriranje i izmene

Zadržavamo pravo na izmene ili ažuriranje delova ovih Pravila u svakom trenutku i bez prethodne najave. Posetite povremeno naš veb-sajt kako biste bili upoznati sa izmenama ili ažuriranjima Pravila. Biće objavljen i datum početka važenja aktuelne verzije Pravila.

Ova Pravila su zadnji put izmenjena 4.2.2020.

Obogati prijemno sanduče našim biltenom!

Obećavamo da ćemo slati samo najukusnije poruke! #SpreadGood

Kakve novosti želiš da primaš?