Rättsligt meddelande

Allt innehåll som publiceras på Argetas webbplats tillhör ATLANTIC DROGA KOLINSKA d.o.o. och skyddas så långt som regelverket tillåter av upphovsrätten och andra former av immaterialrättsliga skydd.

Innehållet (texter, foton, logotyper m.m.) som publiceras på denna webbplats får endast användas i icke-kommersiella syften och får inte modifieras, kopieras, dupliceras, återpubliceras, skickas per post eller spridas på något annat sätt i kommersiella syften utan skriftligt samtycke från ATLANTIC DROGA KOLINSKA d.o.o.

Alla reproduktioner eller kopior av innehållet på denna webbplats måste dessutom innehålla samtliga publicerade beteckningar för upphovsrätt, annan information om immateriella rättigheter eller information om andra rättigheter (märkningen © 2015 ATLANTIC DROGA KOLINSKA d.o.o.

Med ensamrätt.

ATLANTIC DROGA KOLINSKA d.o.o. är medlem i Atlantic Grupa.

De varumärken och tjänstemärken som visas på denna webbplats är registrerade varumärken vars ägare eller licensinnehavare är ATLANTIC DROGA KOLINSKA d.o.o. (hädanefter även kallat Företaget) eller dess dotterföretag.

Användningen av dessa varumärken är uttryckligen förbjuden med undantag av de fall som definieras här.

Integritetspolicy

ATLANTIC DROGA KOLINSKA d.o.o. (hädanefter: Företaget) ingår i koncernen Atlantic Grupa, där höga standarder har upprättats och tillämpas vad gäller affärsledning och insyn i företaget, vilket innebär ansvarsfulla, lagenliga och etiskt riktiga åtgärder inom alla rättsliga enheter inom Atlantic Grupa, vilket samtidigt inbegriper respekt för integriteten och skydd av personuppgifter.

Mot bakgrund av ovan nämnda standarder samlar Företaget, i egenskap av ansvarig för databehandlingen inom koncernen Atlantic Grupa, in och behandlar personuppgifter lagenligt, ärligt och transparent, i enlighet med giltiga bestämmelser, och vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter mot obehörig åtkomst och missbruk.

The Company is aware that personal data protection is important both to our users and to other individuals. For this very reason we wish to inform you which Företaget är medvetet om att skyddet av personuppgifter är viktigt för såväl våra användare som andra personer. Personal data we collect, how we manage it and how we ensure its protection. Därför vill vi informera dig om vilka personuppgifter vi samlar in, hur vi behandlar dem och hur vi säkerställer skyddet av dem.

Syfte, omfattning och laglig grund för behandling

Personuppgifter samlas in i specifika, uttryckliga och lagliga syften, i den omfattning som krävs, och behandlas på ett sätt som överensstämmer med dessa syften.

Företaget kommer endast att samla in och behandla personuppgifter i fall där lagstiftningen tillåter detta:

behandling krävs för att uppfylla lagstadgade skyldigheter;

när individen samtycker till behandlingen av sina personuppgifter;

behandlingen är nödvändig för att genomföra ett avtal där en part är en person som personuppgifterna avser, eller för att vidta åtgärder på begäran av en sådan person innan ett avtal genomförs;

behandlingen är nödvändig för att skydda vitala intressen för den person som informationen avser eller en annan naturlig person;

behandlingen krävs för Företagets eller ett dotterföretags rättsliga intressen.

Insamling och användning av personuppgifter

Personuppgifter utgörs av information som direkt eller indirekt identifierar dig. Hit hör t.ex. ditt förnamn och efternamn, din e-postadress, ditt telefonnummer, din IP-adress och din postadress.

Företaget samlar endast in dina personuppgifter i de fall där du uttryckligen lämnar sådan information (exempelvis när du ställer frågor om vissa produkter eller tjänster, ingår ett avtal eller inkommer med en begäran om vissa åtgärder för att ingå ett avtal, anmäler dig till lojalitetsprogram, prenumererar på e-nyhetsbrev, deltar i undersökningar och tävlingar, beställer prover eller broschyrer, efterfrågar donationer eller begär viss information, lämnar ett CV eller öppet anbud eller söker en ledig tjänst, samt vid anställning vid vårt Företag och så vidare).

Dina personuppgifter samlas in, lagras, används eller överförs av oss i den omfattning – vad gäller innehåll och tid – som krävs i det enskilda fallet, exempelvis för att svara på dina frågor, tillgodose dina önskemål, informera dig om våra produkter eller resultatet i en tävling, uppfylla förpliktelser enligt avtal eller brådskande åtgårder innan en avtal kan ingås, eller för att uppfylla andra lagliga och juridiska plikter. Av dessa orsaker måste Företaget ibland överföra personuppgifter till andra företag inom Atlantic Grupa och närstående bolag eller externa tjänsteleverantörer för vidare behandling. Tjänsteleverantörer kan exempelvis anlitas i samband med call center-tjänster, varudistribution eller marknadsföringsmaterial, eller för att organisera och genomföra tävlingar. Företaget kräver att sådana parter följer gällande bestämmelser, agerar i enlighet med våra instruktioner och att följer våra interna regler gällande skydd av personuppgifter samt att de vidtar lämpliga organisatoriska och tekniska åtgärder för detta skydd. Av dessa skäl måste dina personuppgifter dessutom överföras till andra medlemsstater inom EU eller till länder utanför EU, men vid sådan överföring vidtar Företaget åtgärder för att säkerställa att överföringen sker helt och hållet i enlighet med lagstiftningen och att alla tillgängliga och lämpliga åtgärder vidtas för att skydda personuppgifterna.

Företaget garanterar att det inte kommer att sälja dina personuppgifter till någon, att det inte kommer att förmedla eller låna ut dina personuppgifter till tredje part om det inte är nödvändigt för att uppfylla ett visst syfte för vilket du har lämnat personuppgifterna till oss, och garanterar även att det inte kommer att lämna dina personuppgifter till en obehörig mottagare.

Det är möjligt att vi kommer att behöva överlämna dina personuppgifter till en behörig offentlig myndighet om lagen eller någon annan bindande förordning kräver detta.

Insamlade uppgifter kommer att lagras så länge som krävs för det syfte som de samlades in i, eller till slutet av den tidsperiod som anges i de giltiga bestämmelserna.

Användning av personuppgifter i reklam- och marknadsföringssyfte

I de fall då dina personuppgifter används i reklam- och marknadsföringssyfte i enlighet med de giltiga bestämmelser som styr skyddet av personuppgifter, kommer dina uppgifter att lagras och användas i dessa syften, exempelvis för att skicka ut e-postmeddelanden, varuprover, inbjudningar att delta i tävlingar per e-post eller post eller någon annan kommunikationskanal som du har godkänt.

Om dina personuppgifter ska användas för att skicka ut reklam skräddarsydd för dig i syfte att skapa och underhålla en användarprofil, kommer vi meddela dig på förhand om detta, vi kommer med andra ord innan vi skickar ut sådan reklam, och innan vi behandlar sådana personuppgifter naturligtvis att fråga specifikt och uttryckligen efter ditt samtycke.

Vi kommer dessutom använda dina uppgifter om vi vill analysera och förbättra effekten av online-tjänster, reklam, marknadsföring, marknadsundersökningar och säljinsatser i undersökningar och andra frågeformulär av olika slag, eller på ett sätt som garanterar att dina personuppgifter inte uppges tillsammans med ditt namn eller på ett sätt som kan kopplas till en viss person.

Utövandet av individens rättigheter

Du kan när som helst begära information från oss om dina personuppgifter som vi behandlar, eller begära att de korrigeras, begära att vi ska avbryta användningen av dem, begära att dina personuppgifter raderas eller återkalla ditt samtycke till alla eller vissa syften (förutom där detta inte är möjligt, exempelvis där detta inbegriper behandlingen av uppgifter i statistiksyfte, där personuppgifter inte på något sätt kan leda till identifiering), eller förbjuda överföringen av information till en annan databehandlingsansvarig enligt rättsliga villkor, och du kan även säga upp prenumerationen på informations- och marknadsföringsmaterial från oss.

Du kan även lämna in en invändning mot användandet av dina personuppgifter i situationer baserade på förekomsten av vårt berättigade intresse, framför allt där informationen används för direkt marknadsföring.

Från vår sida kommer vi att göra allt som är möjligt och rimligt för att säkerställa att de personuppgifter som du har ställt till vårt förfogande registreras korrekt, och samtidigt ligger ansvaret för att uppgifterna är korrekta även på dig, och därför ber vi att du regelbundet och i rätt tid uppdaterar din information eller ger oss att ändra eller korrigera uppgifterna.

För att utöva dina rättigheter och uppfylla dina skyldigheter beträffande användningen av personuppgifter kan du kontakta oss på den e-postadress eller postadress till Företaget som anges på webbplatsen, eller via e-postadressen [email protected], eller genom att följa instruktionerna på mottaget marknadsföringsmaterial.

När vi mottar en sådan begäran kommer vi att göra rimliga ansträngningar för att bekräfta din identitet och förebygga obehörig behandling av personuppgifter.

När vi mottagit din begäran kommer vi att utföra de begärda åtgärderna inom en lämplig tidsram, men inte senare än 30 dagar från mottagandet, och vi kommer vid behov meddela dig om detta, allt i enlighet med lagstiftningen.

Barn

Som regel samlar vi inte in information om barn. Om vi slår fast att sådan information har lämnats till oss utan medgivande från föräldrarna eller den vårdnadshavaren, kommer vi att radera informationen snarast möjligt. Här kommer vi att följa de riktlinjer som vi får från dig som förälder eller från vårdnadshavaren.

Om vi trots detta i vissa syften skulle samla in information om barn där lagen kräver föräldrarnas medgivande för behandlingen av deras personuppgifter, kommer vi att ge lämplig information om detta och vidta rimliga åtgärder för att avgöra om barnet har fått medgivande från föräldrarna eller vårdnadshavaren.

Datasäkerhet

Vi har implementerat tekniska och organisatoriska åtgärder för att förebygga att dina uppgifter går förlorade, ändras, missbrukas eller görs tillgängliga för tredje part, eller annan obehörig behandling av dina uppgifter. Åtkomsten till dina personuppgifter är begränsad till endast de anställda som behöver informationen för att tillhandahålla våra tjänster eller för att hantera dina frågor. Våra anställda utbildas kontinuerligt i vikten av datasekretess samt i vikten av skydd av personuppgifter och datasäkerhet. Vi samlar endast in de uppgifter som krävs för behandling i ett visst syfte, och vi lagrar inte uppgifter längre än vad som är nödvändigt eller fastställs av lagstiftningen.

På vår webbplats kan du ibland hitta länkar till andra webbplatser eller portaler, och vi kan även erbjuda funktioner som gör det möjligt att dela personuppgifterna i sociala nätverk. Vi rekommenderar under alla omständigheter att du först läser igenom reglerna för skydd av personuppgifter på dessa portaler eller sociala nätverk eller hos en tredje part, samt vilka åtgärder som fastställts för sådant skydd eftersom de kan skilja sig från våra regler och fastställda åtgärder, och vi tar inget ansvar för detta.

Begränsning av skadeståndsansvar

Samtidigt som vi vidtar alla möjliga tekniska, organisatoriska och personalrelaterade åtgärder för att skydda personuppgifter mot oavsiktligt eller avsiktligt missbruk, förstörelse, förlust, obehörig ändring eller åtkomst, kan vi inte garantera att vissa personuppgifter som vi samlar in, trots bestämmelserna i dessa regler om integritetsskydd, aldrig kommer att avslöjas av misstag.

Vi kommer i den omfattning som är tillåtet enligt lag inte ta på oss ansvaret för skador som drabbat användare eller tredje part på grund av oavsiktligt avslöjande av personuppgifter.

Eftersom vi inte har någon kontroll över de personuppgifter som du lämnar när du får åtkomst till andra webbplatser och använder dem, eller som du lämnar direkt till tredje part (exempelvis genom att delta i sponsrade aktiviteter), kommer vi i den omfattning som är tillåtet enligt lag inte ta på oss ansvaret för skador som kan komma att åsamkas av dig eller tredje part på grund av förmedlingen av personuppgifter.

Uppdateringar och ändringar

Vi förbehåller oss rätten att ändra eller uppdatera delar av dessa regler när som helst och utan föregående meddelande. Besök vår webbplats regelbundet så att du håller dig ajour med ändringar eller uppdateringar av reglerna.

Datumet för ikraftträdandet av den senaste versionen av reglerna kommer att anges.

De här reglerna ändrades senast den 4.2.2020.

Berika din e-post med vårt nyhetsbrev!

Vi lovar att bara skicka de läckraste meddelandena! #SpreadGood

Vilka nyheter vill du få?